social (4) social (1) social (5) social (2) social (3)

social (4)

 

ಭೋವ್ ಮಾ| ಬಾಪ್ ಪಾವ್ಲ್ ಮೆಲ್ವಿನ್ ಸೊಜ್,
ಮಂಗ್ಳುರ್ ದಿಯೆಸೆಜಿಚ್ಯಾ ಧಾರ್ಮಿಕಾಂಚೊ ಎಪಿಸ್ಕೊಪಲ್ ವಿಗಾರ್
ಹಾಂಚ್ಯಾ ಧಾರ್ಮಿಕ್ ಜಿಣ್ಯೆಚಾ ರುಪ್ಯೋತ್ಸವಾ ಸಂದರ್ಭಿ
ಆಖ್ಯೆ ಮಂಗ್ಳುರ್ ದಿಯೆಸೆಜಿ ತರ್ಫೆನ್ ಉಲ್ಲಾಸ್ ಆನಿ ಆಭಿನಂದನ್

Congratulations Dear Very Rev. Fr Paul Melwyn D'Souza, OFM Cap on your silver jubilee of Religious life 🎊🎉💐

Contact Us

social (4) social (1) social (5) social (2) social (3) social (3)

 

Home | AboutNews | Contact | Sitemap

Copyright ©2021 www.dioceseofmangalore.com. Powered by eCreators

Bishop's House,
Kodialbail,
Mangalore - 575 003
Phone: 2440524; 2440525; 8277937782

E-Mail: [email protected]