Print

Santa Khursachi Kuru
Bhagevo’nt khursachye kurven|nivar amkam amchya Deva| amchya dusmanantlim.

Bapachye|ani Putachye| ani Po’vitr O’tmyachye nanvim|
Amen.

Mohima Bapak
Mo’hima Bapak| ani Putak| ani Po’vitr O’tmyak| Zo’xi adim| to’shich atam| ani so’dam so’rvo’dam| Amen.

Amchya Bapa
Amchya Bapa, so’rginchya| tujem nanv po’vitr zanv| tujem raz amkam yenv| tuji khushi so’rgar zata| to’shi so’nvsarant zanv.

Amcho dispo’ddto gras az amkam di| ani ami amcher chuklo’lyank bhogshitanv| to’shem amchim patkam bhogo’s| Ani amkam tallnent po’ddunk dinv naka| punn vayttantlim amkam nivar| Amen.

Bhoddvyacho No’man
No’man Mo’riye, kurpen bhorlo’le| Somi tujye sangata| striyam bhito’r tum so’denv| ani so’denvi fo’ll tujye kushichem Jezu.

Bhagevo’nti Mo’riye, Devachye maye| amam papiyam khatir vino’ti ko’r| atam ani amchya mo’rnnachye kallim.
Amen.