social (4) social (1) social (5) social (2) social (3)

social (4)

News by Gordon D’Almeida
Pics by Fr Joswin DSouza

“NAMAN” the first Konkani rosary and daily prayer app was launched on 29 November 2019 by Emeritus Bishop of Mangalore Rev Dr Aloysius Paul D’Souza. The mobile app was launched during the solemn annual feast of St Joseph Vaz Shrine Mudipu.

The brain child of this mobile application is Fr Joswin D’Souza, Asst Parish Priest of Valencia and Fr Rohan Lobo, Secretary of the Bishop. The app was developed by the students of NMAMIT college Nitte, Mr Rahul D Shetty, Mr Reevan Mario Miranda and Mr Shushanth Kille under the guidance of Dr Roshan Fernandes, Professor of NMAMIT College, Nitte. This app contains Morning and Evening prayers, Daily rosary, Angelus, Litany, Divine Mercy Chaplet in both Audio and Text format in Konkani. The text of the prayers is both found in Kannada and Roman script.

The special features of the NAMAN app:

1. Once you download the app, it works in offline mode.

2. It works in all kinds of android phones.

When can the application be used?

1. Travelling time.

2. When you are alone.

3. To teach prayers to little children.

4. People who are not familiar with Konkani language.

How to download the application?

1. Go to Google play store and type Naman and press search button

Or you refer the following link or scan the QR code given in the image.

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.rahuldshetty.rosaryaudioapp


*ʼನಮಾನ್‌ʼ* ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ಲೆಂ ಪಯ್ಲೆಂ ಮಾಗ್ಣ್ಯಾಚೆಂ ಆನಿ ತೆರ್ಸಾಚೆ ಮೊಬೈಲ್‌ ಆಪ್ಲಿಕೇಶನ್‌ ಮೊಕ್ಳಿಕ್‌ ಜಾಲೆಂ

*ʼನಮಾನ್‌ ತುಮ್ಕಾಂʼ*

*_ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕ್ರೀಸ್ತಾವಾಂಕ್‌ ಸಂತೊಸಾಚಿ ಖಬಾರ್!‌_*

*ʼನಮಾನ್‌ʼ* ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ಲೆಂ ಪಯ್ಲೆಂ ಮಾಗ್ಣ್ಯಾಚೆಂ ಆನಿ ತೆರ್ಸಾಚೆ ಉತ್ರಾಂ ಆನಿ ತಾಳೊ ಆಸ್ಚೆಂ ವಾ ಆಡಿಯೋ ಆನಿ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್‌ ಆಸ್ಚೆಂ ಮೊಬೈಲ್‌ ಆಪ್ಲಿಕೇಶನ್‌ ಮೊಕ್ಳಿಕ್‌ ಜಾಲಾಂ.

ಹರೇಕ್ಲ್ಯಾಚಾ ಮೊಬೈಲಾರ್ ಆಸಜಯ್ಚ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಹೆಂ ಆಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮಂಗ್ಳುರ್‌ ದಿಯೆಸಿಜಿಚ್ಯಾ *ಬಾ| ಜೋಸ್ವಿನ್‌ ಡಿʼಸೋಜಾ ಆನಿ ಬಾ| ರೋಹನ್‌ ಲೋಬೊ* ಹಾಂಚ್ಯಾ ಮುಖೆಲ್ಪಣಾರ್‌ ಅಭಿವ್ರಧ್ದಿ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಹೆಂ ಮೊಬೈಲ್‌ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್‌, _*ಸಕಾಳಿಂಚಿಂ ಆನಿ ಸಾಂಜೆಚಿಂ ಮಾಗ್ಣಿಂ, ತೇರ್ಸ್‌, ಲದಿನ್‌, ಕಾಕುಳ್ತಿಚೊ ತೇರ್ಸ್‌"*_ ಆಟಾಪ್ತಾ.

*ʼನಮಾನ್‌ʼ ಮೊಬೈಲ್‌ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನಾಚಿ ವಿಶೇಷತಾ ಕಿತೆಂ?*

1. ಮಾಗ್ಣಿಂ ವಾಚ್ಯೆತ್‌ ವಾ ಆಯ್ಕೊವ್ಯೆತ್‌ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಬಾಶೆಂತ್‌ ಆನಿ ಕಾನಾಡಿ ಲಿಪಿಯೆಂತ್‌ ಮಾಗ್ಣಿಂ ಆಸಾತ್.‌

2. ಕಾನಾಡಿ ಲಿಪಿಯೆಂತ್‌ ಮಾಗ್ಣಿಂ ವಾಚುಂಕ್‌ ಜಾಯ್ನಾತ್ಲ್ಯಾಂಕ್‌ ರೊಮಿ ಲಿಪಿ ಯೆಂತ್‌ ವಾಚ್ಯೆತ್.‌

3. ಏಕ್‌ ಪಾವ್ಟಿಂ ʼನಮಾನ್‌ʼ ಮೊಬೈಲ್‌ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್‌ ಡೌವ್ನ್‌ಲೋಡ್‌ ಕೆಲೆಂ ತರ್‌ ಪರತ್‌ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ಟಾಚಿ ಗರ್ಜ್‌ ನಾ.

4. ಖಂಚಾಯ್‌ ಆಂಡ್ರೊಯ್ಡ್‌ ಮೊಬೈಲ್‌ ವಾಪರ್ಯೆತ್.‌ ‌

_*ʼನಮಾನ್‌ʼ ಮೊಬೈಲ್‌ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್‌ ಕೆದಾಳಾ ವಾಪರ್ಯೆತ್?‌*_

1. ಪಯ್ಣಾ ವೆಳಾರ್‌
2. ಎಕ್ಸುರೊ ಆಸ್ತಾನಾ
3. ಲ್ಹಾನ್‌ ಬುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್‌ ಮಾಗ್ಣಿಂ ಶಿಕೊಂವ್ಕ್
4. ಕೊಂಕ್ಣಿ ಮಾಗ್ಣಿಂ ಕಳಿತ್‌ ನಾತ್ಲ್ಯಾಂಕ್‌ ಶಿಕೊಂಕ್
5. ಪಿಡೆಸ್ತ್‌ ಆನಿ ಪ್ರಾಯ್ವಂತಾಂಕ್ ಮಾಗ್ಣ್ಯಾಚೊ ಸಾಂಗಾತ್‌ ದೀಂವ್ಕ್.

_*ʼನಮಾನ್‌ʼ ಮೊಬೈಲ್‌ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್‌ ಕಶೆಂ ಆಪ್ಣಾವ್ಯೆತ್?‌*_

ಮೊಬೈಲಾರ್‌ ಗೂಗಲ್‌ ಪ್ಲೇ ಸ್ಟೋರಾಕ್ ವಚೊನ್‌ ಇಂಗ್ಲಿಶ್‌ ಬಾಶೆಂತ್‌ naman ಮ್ಹಣ್‌ ಲಿಕ್ಲೆಂ ತರ್‌ ನಮಾನ್‌ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್‌ ಪಡ್ದ್ಯಾರ್ ದಿಸ್ತಾ.

ವಾ

_*ಹಿ ಸಕಯ್ಲಿ ಲಿಂಕ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಕರಾ*_

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.rahuldshetty.rosaryaudioapp

ಉಪ್ರಾಂತ್
ತೆಂ ʼನಮಾನ್‌ʼ ಮೊಬೈಲ್‌ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್‌ ಲಾಗಿಂ ಆಸ್ಚೊ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್‌ ಬಟನ್‌ ದಾಂಬ್ಲೊ ತರ್‌ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್‌ ಡೌವ್ನ್‌ಲೋಡ್‌ ಜಾತಾ.
ಡೌವ್ನ್‌ಲೋಡ್‌ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್‌ ಉಗ್ತೆಂ ಕೆಲೆಂತರ್‌ ಸರ್ವ್‌ ಮಾಗ್ಣಿಂ ತುಮ್ಕಾಂ ಮೆಳ್ತಾತ್.‌

*ತರ್ ಗಳಾಯ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್? ಆತಾಂಚ್ ಡೌವ್ನ್ ಲೋಡ್ ಕರಾತ್ ಮರಿಯೆಚಿ ಸಸಾಯ್ ಜೊಡಾತ್.*

ತುಮ್ಚಿಂ ಸಲಾಹಾ ಸುಚನಾಂ ಆಸಾತ್‌ ತರ್‌ ಹ್ಯಾ ಸಕಯ್ಲ್ಯಾ ಇಮೇಯ್ಲಾಕ್‌ ದಡಾತ್‌:

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Comments powered by CComment

Contact Us

social (4) social (1) social (5) social (2) social (3) social (3)

 

Home | AboutNews | Contact | Sitemap

Copyright ©2021 www.dioceseofmangalore.com.
Powered by eCreators

Disclaimer : 

Misuse of data and images from the Diocese of Mangalore website is not permitted. Serious legal action would be initiated against the miscreants.

Bishop's House,
Kodialbail,
Mangalore - 575 003
Phone: 2440524; 2440525; 8277937782

E-Mail: [email protected]