ಸಂತ ಆಂತೊನಿ ಆಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ತೆನೆ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಸಂತಸ ಸಡಂಗರ ದಿಂದ ಆಚರಿಸಲಾಯಿತು.

ಸಂಸ್ಥೆಯ ನೀರ್ದೇಶಕರು ವಂ. ಫಾ| ಒನಿಲ್ ಡಿ ಸೋಜ ಕೃತಜ್ಞತ ಬಲಿ ಯನ್ನು ಅರ್ಪಿಸಿದರು. ವಂ ಫಾ| ರೋಶನ್ ಮತ್ತು ವಂ. ಫಾ| ತ್ರಿಶಾನ್ ಡಿ ಸೋಜ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.

Comments powered by CComment

Home | AboutNews | Contact | Sitemap

Copyright ©2014 www.dioceseofmangalore.com. Powered by eCreators

Contact Us

Bishop's House,
Kodialbail,
Mangalore - 575 003
Phone: +91 824 2440524 (4 lines) 2447933, 2420517
Fax 91-824-2444035

E-Mail: [email protected]