ಐ.ಸಿ.ವೈ.ಯಮ್ ವಿಜಯಡ್ಕ ಘಟಕಾನ್ 2019 ಜುಲೈಚ್ಯಾ 14 ತಾರಿಕೆರ್ ಯುವಜಣಾಂಚ್ಯಾ ವರ್ಸಾಕ್ ಲಾಗ್ತಿ ಜಾವ್ನ್ ಫಿರ್ಗಜೆಚ್ಯಾ ಯುವಜಣಾಂ ಖಾತಿರ್ “ಯುವ ಎಕ್ತಾರ್-2K19” ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ್ ಫಿರ್ಗಜೆಚ್ಯಾ ಸಭಾಸಾಲಾಂತ್ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್ಲೆಂ. ಸರ್ವ್ ಯುವಜಣಾಂನಿಂ ವಿಶೇಶ್ ಮಾಗ್ಣ್ಯಾಂತ್ ಆನಿ ದೇವ್‍ಸ್ತುತೆಂತ್ ಭಾಗ್ ಘೆತ್ಲೊಂ.

ಉಪ್ರಾಂತ್ 9:30 ವೊರಾರ್ ಐ.ಸಿ.ವೈ.ಯಮ್ ಸಾಂದ್ಯಾಂನಿಂ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಗೀತ್ ಗಾವ್ನ್ ಕಾರ್ಯೆಂ ಆರಂಭ್ ಕೆಲೆಂ. ಐ.ಸಿ.ವೈ.ಯಮ್ ವಿಜಯಡ್ಕ ಘಟಕಾಚೊ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಡಿ ಸೋಜನ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾಂ ಸಯ್ರ್ಯಾಂಕ್ ಸ್ವಾಗತ್ ಕೆಲೆಂ. ಫಾ| ಎಡ್ವಿನ್ ಸಂತೋಶ್ ಮೊನಿಸ್, ವಿಗಾರ್- ಸಾಂ. ಲೊರೆಸಾಚಿ ಫಿರ್ಗಜ್ ವಿಜಯಡ್ಕ ಕಾರ್ಯಾಚೆಂ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಜಾವ್ನ್; ಫಾ| ಅನಿಲ್ ಅಲ್ಫ್ರೆಡ್ ಡಿ ಸೋಜ, ನಿರ್ದೇಶಕ್-ಕುಟ್ಮಾ ಜಿಣಿಯೆ ಕೇಂದ್ರ್, ಮಂಗ್ಳುರ್ ದಿಯೆಸೆಜ್, ಮುಖೆಲ್ ಸಯ್ರೊ ಜಾವ್ನ್; ಪ್ರೊ| ಅಲ್ಬನ್ ಮೆಸ್ತ್ರಿ, ಶಿರ್ವ, ಸಂಪನ್ಮೂಲ್ ವ್ಯಕ್ತಿ ಜಾವ್ನ್; ಡೊಲರ್ಸ್ ಕೊವೆಂತಾಚಿ ವಡಿಲ್ನ್ ಸಿ| ಜೊಸ್ಫಿನ್ ಮೊರಸ್, ಸಾಂ. ಲೊರೆಸ್ ಕೊವೆಂತಾಚಿ ವಡಿಲ್ನ್ ಸಿ| ಡೇಝಿ, ಫಿರ್ಗಜ್ ಗೊವ್ಳಿಕ್ ಪರಿಷದೆಚೊ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ್ ಶ್ರೀ ಹೆನ್ರಿ ಡಿ ಸೋಜ ಆನಿ ಐ.ಸಿ.ವೈ.ಯಮ್ ವಿಜಯಡ್ಕ ಘಟಕಾಚೊ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಡಿ ಸೋಜ ಮಾನಾಚೆ ಸಯ್ರೆಂ ಜಾವ್ನ್ ವೆದಿಚೆರ್ ಹಾಜರ್ ಆಸ್ಲೆಂ.

ವೆದಿಚೆರ್ ಆಸ್ಲ್ಯೆಲ್ಲ್ಯಾ ಸಯ್ರ್ಯಾಂನಿ ಸಾಂಗಾತಾ ಮೆಳೊನ್ ಕಾರ್ಯೆಂ ಉಗ್ತಾವನ್ ಕೆಲೆಂ. ವಿಗಾರ್ ಬಾಪಾನಿಂ ಆನಿ ಸಿಸ್ಟರಾಂನಿಂ ತಶೆಂಚ್ ಫಿರ್ಗಜ್ ಲ್ಹಾನ್ ಕ್ರೀಸ್ತಾಂವ್ ಸಮಿತಿಚೊ ಸಂಚಾಲಕ್ ತೋಮಸ್ ಫೆರಾವೊನ್ ಯುವಜಣಾಂಕ್ ಬರೆಂ ಮಾಗ್ಲೆಂ. ಫಾ| ಅನಿಲ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಉಲೊವ್ಪಾಂತ್ ಯುವಜಣ್ ತಾಲೆಂತಾಂಚೊ ಪುಂಜೊ, ತಾಂಚ್ಯಾ ತಾಲೆಂತಾಂಕ್ ಜೊಕ್ತ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ್ ದಿಲೊ ತರ್ ಫುಡೆಂ ಏಕ್ ಅರ್ಪುಬಾಯೆಚಿ ಸಮಾಜ್ ಆನಿ ಬರೆಂ ಜಿವಿತ್ ಜಿಯೆಂವ್ಕ್ ತಾಂಕಾ ಸಾಧ್ಯ್ ಜಾತಾ ಮ್ಹಣಾಲೊ. ಸಂಪನ್ಮೂಲ್ ವ್ಯಕ್ತಿ ಪ್ರೊ| ಅಲ್ಬನ್ ಮೆಸ್ತ್ರಿ ಶಿರ್ವ, ತಾಂಣಿಂ ಯುವಜಣಾಂನಿಂ ಕಷ್ಟಾಂಕ್ ಕಶೆಂ ಫುಡ್ ಕರಿಜಯ್ ಮಳ್ಳೆಂ ವಿಶಿಂ ಶಿಕೊವ್ಣ್ ದಿಲಿಂ.

ನವ್ಯಾ ಸಾಂದ್ಯಾಂಕ್ ಸ್ವಾಗತ್ ಆನಿ 2019-20 ವರ್ಸಾಚೊ ಹುದ್ದೊ ಹಸ್ತಾಂತರ್ ಕೆಲೊ. ಐ.ಸಿ.ವೈ.ಯಮ್ ಕೇಂದ್ರಿಕ್ ಸಮಿತಿಚೊ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಎಲ್ರೋಯ್ ಸಲ್ಡಾನ್ಹಾನ್ ಯುವಜಣಾಂಕ್ ಮನೋರಂಜನ್ ಖೆಳ್ ಚಲವ್ನ್ ವೆಲೆಂ. ಕಾರ್ಯಾಂತ್ 75 ಯುವಜಣಾಂನಿಂ ಭಾಗ್ ಘೆತ್ಲೊಂ. ಐ.ಸಿ.ವೈ.ಯಮ್ ಸಾಂದ್ಯಾಂನಿ ಮನೋರಂಜನ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ್ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್ಲೆಂ. ಐ.ಸಿ.ವೈ.ಯಮ್ ವಿಜಯಡ್ಕ ಘಟಕ್ ಸಹ-ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಶ್ರೇಯಾ ಡಿ ಸೋಜಾನ್ ಕಾರ್ಯೆಂ ನಿರೂಪನ್ ಕೆಲೆಂ ಆನಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಎಲ್ವಿಟಾ ರೀಮಾನ್ ಧನ್ಯವಾದ್ ಪಾಟಯ್ಲೆಂ.

Comments powered by CComment

Home | AboutNews | Contact | Sitemap

Copyright ©2014 www.dioceseofmangalore.com. Powered by eCreators

Contact Us

Bishop's House,
Kodialbail,
Mangalore - 575 003
Phone: +91 824 2440524 (4 lines) 2447933, 2420517
Fax 91-824-2444035

E-Mail: [email protected]