ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಥೊಡ್ಯಾ ದಿಸಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಪಿಡೆವರ್ವಿಂ ಕಷ್ಟೊಂಚ್ಯಾ ರೊಯ್‍ಸ್ಟನ್ ಪ್ರೀತಮ್ ಕುಟಿನ್ಹಾಚ್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾಚಿ ಆರ್ಥಿಕ್ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಸಮ್ಜುನ್, ಚಿಕಿತ್ಸೆಕ್ ದುಡ್ವಾ ಕುಮೊಕ್ ದಿಂವ್ಚ್ಯಾ ಇರಾದ್ಯಾನ್ ಐ.ಸಿ.ವೈ.ಎಮ್ ಕಯ್ಯಾರ್ ಘಟಕಾಚ್ಯಾ ಮುಖೆಲ್ಪಣಾರ್ ಕಯ್ಯಾರ್ ತಶೆಂಚ್ ಪೆರ್ಮುದೆ ಫಿರ್ಗಜಾಂನಿ, 2019 ಜುಲೈ 28 ತಾರಿಕೆರ್ ಮಿಸಾಂ ನಂತರ್ ದಾನ್ ಜಮೊ ಕೆಲೆಂ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ಸಾಂಜೆರ್ ಫಾ.ಮುಲ್ಲರ್ಸ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಕ್ ವಚುನ್ ತಾಚಿ ಭೆಟ್ ಕರ್ನ್ ಜಮೊ ಜಾಲ್ಲೊ ಐವಜ್ 44,161/- ಐ.ಸಿ.ವೈ.ಎಮ್ ಕಯ್ಯಾರ್ ಘಟಕಾಚ್ಯಾ ಸಾಂದ್ಯಾಂನಿ ಹಸ್ತಾಂತರ್ ಕೆಲೊ.

Comments powered by CComment

Home | AboutNews | Contact | Sitemap

Copyright ©2014 www.dioceseofmangalore.com. Powered by eCreators

Contact Us

Bishop's House,
Kodialbail,
Mangalore - 575 003
Phone: 2440524; 2440525; 8277937782

E-Mail: [email protected]