ಭಾರತೀಯ ಕಥೊಲಿಕ್ ಯುವಸಂಚಾಲನ್ ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿ ಘಟಕ್

Oct 6 : ಗಾಂಧಿ ಜಯಂತಿಚ್ಯಾ ಸಂಧರ್ಬಿ 2020 ಆಕ್ಟೊಬರ್ ಮಹಿನ್ಯಾಚ್ಯಾ 4 ತಾರಿಕೆರ್ ಐಸಿವೈಎಂ ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿ ಘಟಕಾನ್ ಇರ್ಗಜೆ ವಠಾರಾಂತ್ ಶ್ರಮದಾನ್ ಕಾರ್ಯೆಂ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್ಲೆಂ. ದೊನ್ಪಾರಾಂ 1:30 ವರಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಸಾಂಜೆರ್ 5 ವರಾಂ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಸುಮಾರ್ 30 ಯುವಜಣಾಂನಿ ಹ್ಯಾ ಶ್ರಮದಾನಾಂತ್ ವಾಂಟೊ ಘೆತ್ಲೊ. ಯುವಜಣಾಂನಿ ವ್ಹಡಾ ಉರ್ಭೇನ್ ಇಗರ್ಜೆ ವೊಡ್ತಾಚಿ ನಿತಳಾಯ್ ಕೆಲಿ.

ಹ್ಯಾ ಕಾರ್ಯಕ್ ದಿರೆಕ್ತೊರ್ ಬಾಪ್ ಅಬೆಲ್ ಲೊಬೊ, ದಿಯಾಕೊನ್ ಭಾವ್ ಸೂರಜ್ ಜೊಸೆಫ್ ಲೊಬೊ, ಐಸಿವೈಎಂ ಸಚೇತಕ್ ಮಾನೆಸ್ತ್ ರೊನಾಲ್ಡ್ ಲೊಬೊ, ಆನಿಂ ಸಿಸ್ಟರ್ ಫ್ಲೋರಾ ಹಾಜರ್ ಅಸೊನ್ ಸೂಕ್ತ್ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ್ ದಿಲೆಂ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ಶ್ರಮದಾನಾಂತ್ ಹಾಜರ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಸರ್ವಾಂಕ್ ಕಾಫಿ ಫಳಾರಾಚಿ ವ್ಯವಸ್ಥಾ ಕೆಲ್ಲಿ.

Comments powered by CComment

Home | AboutNews | Contact | Sitemap

Copyright ©2014 www.dioceseofmangalore.com. Powered by eCreators

Contact Us

Bishop's House,
Kodialbail,
Mangalore - 575 003
Phone: +91 824 2440524 (4 lines) 2447933, 2420517
Fax 91-824-2444035

E-Mail: [email protected]