ಭಾರತೀಯ ಕಥೊಲಿಕ್ ಯುವಸಂಚಾಲನ್ ಪಂಜ ಘಟಕ್ ಹಾಂಚ್ಯಾ ಮುಖೇಲಣಾರ್ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದೀಸಾಚ್ಯಾ ಸಂದರ್ಭಿ Independence - Freedom Happiness ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ್ 2019 ಆಗಸ್ಟ್ 4 ತಾರಿಕೆರ್ ಆಯ್ತಾರಾ 9:30 ವೊರಾರ್ ಇಗರ್ಜೆಚಾ ಸಭಾಸಾಲಂತ್ ಚಲವ್ನ್ ವೆಲೆಂ.

ಹ್ಯಾ ಕಾರ್ಯಂತ್ ಫಿರ್ಗಜ್ ಕುಟ್ಮಾ ಖಾತಿರ್ ಛದ್ಮವೇಷ್ ಭಾಷಣ್ ದೇಶ್‍ಭಕ್ತಿ ಗೀತಾ ಗಾಯನ್, ಫ್ಲವರ್ ಅರೇಂಜ್‍ಮೇಂಟ್ ಸ್ಪರ್ದೋ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್ಲೆಂ. ಹ್ಯಾ ಕಾರ್ಯಕ್ ಮುಖೆಲ್‍ಸಯ್ರೆ ಜಾವ್ನ್ ಶ್ರೀಮಾನ್ ಡಿ ಆರ್ ರಾಧಕೃಷ್ಣ - ನಿವೃತ್ ಸೈನಿಕ್, ಅನೀಶ್ ಲೋಬೊ ಕಡಬ - ಆದ್ಯಕ್ಷ್, ಐಸಿವೈಎಂ ಉದೆಂತಿ ವಾರಡೊ ಪುತ್ತೂರ್, ಮಾನೆಸ್ತ್ ಲುವಿಸ್ ಲೋಬೊ - ಉಪಾದ್ಯಕ್ಷ್, ಪಂಜ ಗೋವ್ಳಿಕ್ ಪರಿಷದ್, ಐಸಿವೈಎಂ ಪಂಜ ಘಟಕಾಚಿ ಸಚೇತಕಿ ಶ್ರೀಮತಿ ರೇಷ್ಮ ಡಿಸೋಜ, ಐಸಿವೈಎಂ ಪಂಜ ಘಟಕಾಚೊ ಆದ್ಯಕ್ಷ್ ರೋಶಲ್ ಡಿಸೋಜ, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಸ್ವೀಡಲ್ ಸಿಕ್ವೇರಾ, ಸರ್ವ್ ಯುವಜಣಾಂ ಅನಿಂ ಫಿರ್ಗಜ್‍ಗಾರಾಂ ಹಾಜರ್ ಅಸ್ಲಿಂ. ಸರ್ವ್ ಫಿರ್ಗಜ್‍ಗಾರಾಂನಿ ವ್ಹಡ್ ಉರ್ಬೆಂನ್ ಸರ್ವ್ ಸ್ಪದ್ರ್ಯಾನಿ ವಾಂಟೊ ಘೆತ್ಲೊ.

ಆದ್ಯಕ್ಷ್ ರೋಶಲ್ ಡಿಸೋಜ ಹಾಂಣೆ ಸರ್ವಾಂಕ್ ಸ್ವಾಗತ್ ಕೆಲೆಂ ಸ್ಟೆಲ್ಲಾ ಹಾಂಣಿ ದನ್ಯಾವಾದ್ ಪಾಟಯ್ಲೆಂ ಅನಿಂ ಸ್ವೀಡಲ್ ಹಾಣೆಂ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣ್ ಕೆಲೆಂ.

Comments powered by CComment

Home | AboutNews | Contact | Sitemap

Copyright ©2014 www.dioceseofmangalore.com. Powered by eCreators

Contact Us

Bishop's House,
Kodialbail,
Mangalore - 575 003
Phone: +91 824 2440524 (4 lines) 2447933, 2420517
Fax 91-824-2444035

E-Mail: [email protected]