ವರ್ದಿ : ಜೋಯಲ್ ಪಿಂಟೊ - ಗುರ್ಪುರ್

Mar 4 : ಪೊಂಪೈ ಮಾಯೆಕ್ ಸಮರ್ಪಿಲ್ಲ್ಯಾ ಗುರ್ಪುರ್ ಫಿರ್ಗಜೆಂತ್ ತಾರಿಕ್ 01-03-2020ವೆರ್ ಆಯ್ತಾರಾ ಸಕಾಳಿಂಚ್ಯಾ ಮಿಸಾ ವೆಳಾರ್ ಹಾಜರ್ ಆಸ್ಲೆಲ್ಯಾ ಸರ್ವ್ ಫಿರ್ಗಜ್ ಕುಟ್ಮಾಚ್ಯಾ ಸಾಂದ್ಯಾಂನಿ ಹಳ್ದುವ್ಯಾ ರಂಗಾಚೆಂ ಪಿಂತ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಮುಸ್ತಾಯ್ಕೆಕ್ ಕೊವವ್ನ್  ಮಂಗ್ಳುರ್ ದಿಯೆಸೆಜಿನ್ ಹಾತಿಂ ಘೆತ್ಲೆಲ್ಯಾ ‘ಜೀವ್ಘಾತ್ ಆಡಾವ್ಣೆ ದೀಸ್’ ಹಾಚೆಂ ಉಗ್ತಾವಣ್ ಕೆಲೆಂ. ಮಿಸಾ ವೆಳಾರ್ ಫಿರ್ಗಜ್ ವಿಗಾರ್ ಮಾ| ಬಾ| ಆ್ಯಂಟನಿ ಲೋಬೊನ್ ‘ಮನ್ಶ್ಯಾ ಜಿವಾಚ್ಯಾ ಮೊಲಾವಿಶಿಂ’ ಜೊಕ್ತೊ ಸಂದೇಶ್ ದಿಲೊ. 

ಮಿಸಾ ನಂತರ್ ಜೀವ್ಘಾತ್ ಆಡಾವ್ಣೆ ದಿಸಾಕ್ ಪೂರಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಫಿರ್ಗಜ್ ಸ್ತ್ರೀ ಸಂಘಟನಾಚ್ಯಾ  ಮುಖೇಲ್ಪಣಾರ್ ‘ಮಾನಸಿಕ್ ಒತ್ತಡ್ ಅನಿಂ ಪರಿಹಾರ್’ ಹ್ಯಾ ವಿಶಿಂ ಶತಾಬ್ಧಿ ಸಭಾ ಭವನಾಂತ್ ಮಾಹೆತ್ ಕಾರ್ಯಗಾರ್‍ಆಸಾ ಕೆಲ್ಲೆಂ. ಕಾಫಿ ಫಳಾರ್ ಜಾತಚ್ಚ್ ಮಟ್ವ್ಯಾ ವೆದಿ ಕಾರ್ಯಾಂತ್ ಫಿರ್ಗಜ್ ವಿಗಾರ್ ಮಾ| ಬಾ| ಆ್ಯಂಟನಿ ಲೋಬೊ, ಫಿರ್ಗಜ್ ಗೊವ್ಳಿಕ್ ಪರಿಷದ್ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ್ ಶ್ರೀ ರಿಚ್ಚಾರ್ಡ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್, ಸಂಪನ್ಮೂಳ್ ವ್ಯಕ್ತಿ ಪ್ರಖ್ಯಾತ್ ಮನೋಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞ್  ಡಾ| ಕ್ಯಾರೊಲಿನ್ ಡಿ’ ಸೋಜಾ, ಸ್ತ್ರೀ ಸಂಘಟನಾಚಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷಿಣ್ ಶ್ರೀಮತಿ ಜ್ಯುಲಿಯೆಟ್ ಸೆರಾವೊ ಆನಿಂ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಗ್ರೆಟ್ಟಾ ನಜರೆತ್ ಉಪಸ್ಥಿತ್ ಆಸೊನ್, ಮಾನಾಚ್ಯಾ ಸರ್ವ್ ಸಯ್ರ್ಯಾಂಕ್ ಸ್ತ್ರಿ ಸಂಘಟನಾಚ್ಯಾ ಸಾಂದ್ಯಾಂನಿ ಗುಲೊಬ್ ದೀವ್ನ್ ಸ್ವಾಗತ್ ಕರ್ತಚ್ಚ್ ಪ್ರಾರ್ಥನ್ ಗಿತಾ ಸಂಗಿಂ  ಮಾನಾಚ್ಯಾ ಸಯ್ರ್ಯಾಂನಿ ದಿವೊ ಪೆಟವ್ನ್ ಮಾಹೆತ್ ಕಾರ್ಯಗಾರಾಚಿ ಸುರ್ವಾತ್ ಕೆಲಿ.

ಹ್ಯಾ ಮಾಹೆತ್ ಕಾರ್ಯಾಗಾರಾಂತ್, ಮಾನಸಿಕ್ ಒತ್ತಡ್ ಆನಿಂ ದಭಾವಾಕ್ ಕಸಲ್ಯೊ ಸಂಗ್ತಿ ಕಾರಣ್ ಜಾತಾತ್? ಮನಿಸ್ ಕಶೆಂ ಮಾನಸಿಕ್ ಒತ್ತಡಾಕ್ ವಳಗ್ ಜಾತಾ? ಮಾನಸಿಕ್ ಒತ್ತಡ್ ಆನಿಂ ದಭಾವಾ ಥಾವ್ನ್ ಕಸಲ್ಯೊ ಪೂರಾ ಪಿಡಾ ಯೆತಾತ್? ಮಾನಸಿಕ್ ಒತ್ತಡ್ ಆನಿಂ ದಭಾವಾ ಥಾವ್ನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಯೇಂವ್ಕ್ ಮನಿಸ್ ಕಸಲ್ಯೊ ಆಡ್ ವಾಟೊ ಧರ್ತಾ ವ್ಹ ವಾಯ್ಟ್ ಸವಯಾಂಕ್ ಬಲಿ ಜಾತಾ? ಜೀವ್ಘಾತಾ ವಿಶಿಂ ಚೂಕ್ ಸಮ್ಜಣಿ ಕಸಲಿ? ದಾದ್ಲ್ಯಾ ಆನಿಂ ಪ್ರತ್ಯೇಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಸ್ತ್ರೀಯಾಂಕ್ ಖೈಂಚ್ಯಾ ರಿತಿಚೊ ಒತ್ತಡ್ ಆನಿಂ ದಭಾವ್ ಆಸ್ತಾ? ಭುರ್ಗ್ಯಾಂನಿ ಮಾನಸಿಕ್ ಒತ್ತಡ್ ಆನಿಂ ಜೀವ್ಘಾತಾ ವಿಶಿಂ ಚಿಂತ್ಚಿ ರೀತ್ ಕಶಿ? ಜೀವ್ಘಾತಾಕ್ ಕಿತೆಂ ಕಾರಾಣಾಂ? ಆನಿಂ ಹ್ಯಾ ಸರ್ವ್ ಸಂಗ್ತಿಂಕ್ ಕಿತೆಂ ಪರಿಹಾರ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾವಿಶಿಂ ಡಾ| ಕ್ಯಾರೊಲಿನ್ ಡಿ’ ಸೋಜಾನ್ ಸವಿಸ್ತಾರ್ ಆನಿಂ ಸಮ್ಜಾಸಾರ್ಕಿ ಮಾಹೆತ್ ದಿಲಿ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ಸವಾಲಾಂ-ಜಾಪಿಂಕ್‍ಯೀ ಅವ್ಕಾಸ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ.

ಹ್ಯಾ ಕಾರ್ಯಾಕ್ ದೊನ್ಶ್ಯಾಂ ಪ್ರಾಸ್ ಚಡ್ ಫಿರ್ಗಜ್ ಕುಟ್ಮಾಚೆ ಸಾಂದೆ ಹಾಜರ್ ಆಸೊನ್ ಶ್ರೀಮತಿ ರೂಪಾ ನೊರೊನ್ಹಾನ್ ಕಾರ್ಯೆಂ ನಿರ್ವಹಣ್ ಕೆಲೆಂ. ಯುವಜಣ್ ಶ್ರೀ ದಿಶಾಂತ್ ಕುವ್ಹೆಲ್ಲೊನ್ ಛಾಯಾಗ್ರಹಣ್ ಕರ್ನ್ ಸಹಕರ್ಸಿಲೆಂ. ನಿಮಾಣೆಂ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಗ್ರೆಟ್ಟಾ ನಜರೆತಾಚ್ಯಾ ಧನ್ಯವಾದ ಸವೆಂ ಮಾಹೆತ್ ಕಾರ್ಯಗಾರ್ ಸಂಪಯ್ಲೆಂ.

Comments powered by CComment

Home | AboutNews | Contact | Sitemap

Copyright ©2014 www.dioceseofmangalore.com. Powered by eCreators

Contact Us

Bishop's House,
Kodialbail,
Mangalore - 575 003
Phone: +91 824 2440524 (4 lines) 2447933, 2420517
Fax 91-824-2444035

E-Mail: [email protected]