Print

Sep 2 : ಐ.ಸಿ.ವೈ.ಮ್ ಪಿ.ವೈ.ಸಿ ಗುರ್ಪುರ್ ಸಂಘಟನಾನ್ ಪೆಜಾರ್ ವಾರಾಡ್ಯಾಚ್ಯಾ ಫಿರ್ಗಜ್ಗಾರಾಂಚ್ಯಾ ಕುಮ್ಕೆನ್, ಫಿರ್ಗಜ್ ವಿಗಾರಾಂಚ್ಯಾ ಮುಖೆಲ್ಪಣಾರ್ 2019 ಸಪ್ಟೆಂಬರ್ 1 ತಾರೀಕೆರ್ "SUPPORT ಸ್ನೇಹಾಲಯ" ಕಾರ್ಯೆಂ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್ಲೆಂ.

ಮಂಜೇಶ್ವರಾಚ್ಯಾ ಸ್ನೇಹಾಲಯ ಆಸ್ರ್ಯಾಕ್ ಲಗ್ಬಗ್ 5 ಟನ್ ವೊರ್ವಿ ಧಾಡ್ನ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾಚೊ ಸಂತೊಸ್ ಆಸ್ರ್ಯಾಚ್ಯಾ ಮಾನೇಸ್ತ್ ಜೊಸೆಫಾನ್ ಉಚಾರ್ಲೊ. "ಸ್ನೇಹಾಲಯಂತ್ಲ್ಯಾ ಗರ್ಜೆವಂತಾಂಕ್ ಕುಮ್ಕೆ ಹಾತ್ ವಿಸ್ತಾರ್ಲಲ್ಯಾ ಸಕ್ಡಾಂಚೆರ್ ತಶೆಂಚ್ ನಿಸ್ವಾರ್ಥಿ ಸೆವಾ ದಿತಲ್ಯಾ ಮಾನೇಸ್ತ್ ಜೋಸೆಫಾಚ್ಯಾ ಪಂಗ್ಡಾಚೆರ್ ದೆವಾಚೆಂ ಬೆಸಾಂವ್ ಮಾಗ್ತಾಂ" ಮ್ಹಣುನ್ ಮಾ. ಬಾ. ಆಂಟನಿ ಲೋಬೊನ್ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ.