Oct 12 : ಸಪ್ಟೆಂಬರ್ 22, 2019 ವೆರ್ ಐ.ಸಿ.ವೈ.ಎಮ್ ತಾಕೊಡೆ ಘಟಕಾನ್ ಆವಯ್-ಬಾಪಯಾಂಚೊ ದೀಸ್ ಆಚರಣ್ ಕೆಲೊ. ಆಯ್ತಾರಾ ಸಕಾಳಿಂ ಮಿಸಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ್ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್ಲೆಂ.
ಜಮ್ಲೆಲ್ಯಾ ಸರ್ವಾಂಕ್ ಐ.ಸಿ.ವೈ.ಎಮ್ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಅಶ್ವಿತಾ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸಾನ್ ಪಾನ್ ಪೊಡ್ ಉದ್ಕಾಸವೆಂ ಸ್ವಾಗತ್ ಕೆಲೊ. ಆವಯ್ ಬಾಪಯಾಂ ಖಾತಿರ್ ವಿವಿಧ್ ಮನೋರಂಜನ್ ಖೆಳ್ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್ಲೆ. ವಿವಿಧ್ ಪಂಗಡ್ ಕರ್ನ್, ಪಂಗ್ಡಾ ಪರ್ಮಾಣೆ ಕಾಜಾರಿ ಜೊಡ್ಯಾಂಕ್, ಮಾಲ್ಗಡ್ಯಾಂಕ್ ವಿವಿಧ್ ಖೆಳ್ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್ಲೆ. ವಿವಿಧ್ ಪಂಗ್ಡಾ ಥಾವ್ನ್ ಕಾಜಾರಿ ಜೊಡ್ಯಾಂಕ್ ಮುಕಾರ್ ಆಪೊವ್ನ್ ಕೇಕ್ ಕಾತ್ರುನ್ ಸಂತೊಸ್ ವಾಂಟುನ್ ಘೆತ್ಲೊ.

ಕಾರ್ಯಾಚೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ಪಣ್ ಘೆತ್ ಲ್ಲ್ಯಾ ತಾಕೊಡೆ ಫಿರ್ಗಜ್ ವಿಗಾರ್ ಮಾ|ಬಾ|ನವೀನ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ಡಿಸೋಜಾ ತಶೆಂಚ್ ಕಾರ್ಯಾಂತ್ ಭಾಗ್ ಘೆತ್ ಲ್ಲ್ಯಾ ಆವಯ್ ಬಾಪಯಾಂನಿ ಆಪ್ಲಿ ಭೊಗ್ಣಾಂ ಉಚಾರ್ಲಿಂ. ಖೆಳಾಂತ್ ಜಿಕ್ ಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಮಾ|ಬಾ|ಡೊನಿ ಸಿಕ್ವೇರಾನ್ ಇನಾಮಾ ವಾಂಟುನ್ ಅಭಿನಂದನ್ ಪಾಟಯ್ಲೆಂ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ್ ಯಶಸ್ವಿ ಜಾಂವ್ಕ್ ದಾನ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಸರ್ವ್ ದಾನಿಂಕ್ ಉಗ್ಡಾಸಾಚಿ ಕಾಣಿಕ್ ದೀವ್ನ್ ತಾಂಚೊ ಉಪ್ಕಾರ್ ಆಟಯ್ಲೊ. ಅಕೇರಿಕ್ ಐ.ಸಿ.ವೈ.ಎಮ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಪ್ರಿನ್ಸನ್ ರೇಗೋನ್ ಸರ್ವಾಂಕ್ ಧನ್ಯವಾದ್ ಪಾಠಯ್ಲೆಂ. ಆನಿ ಸರ್ವಾಂಕ್ ಜೆವ್ಣಾಕ್ ಉದಕ್. ದಿಲೆಂ.

ಆವಯ್ ಬಾಪಯಾಂ ಖಾತಿರ್ ಐ.ಸಿ.ವೈ.ಎಮ್ ಸಾಂದ್ಯಾಂನಿ ಸಕಾಳಿಂಚೊ ಫಳಾರ್ ತಶೆಂಚ್ ದೊನ್ಪಾರಾಂ ಜೆವಣ್ ತಯಾರ್ ಕರ್ನ್ ವಾಡ್ಲೆಂ. ಸುಮಾರ್ 450 ಫಿರ್ಗಜ್ಗಾರಾಂ ಹಾಜರ್ ಆಸೊನ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ್ ಯಶಸ್ವಿ ಕೆಲೆಂ.

Comments powered by CComment

Home | AboutNews | Contact | Sitemap

Copyright ©2014 www.dioceseofmangalore.com. Powered by eCreators

Contact Us

Bishop's House,
Kodialbail,
Mangalore - 575 003
Phone: 2440524; 2440525; 8277937782

E-Mail: [email protected]