Print

Nov 19 : ಪಾಲಡ್ಕಾಂತ್ ನವೆಂಬರ್ 15 ತಾರೀಕೆಕ್ ಬುರ್ಗ್ಯಾಸೊಂ ದೀಸ್ ಅಚರಣ್ ಕೆಲೊ.

I.C.Y.M ಪಾಲಡ್ಕಾ ಘಟಕನ್ 5 ವರ್ಸಾಂ ಬಿತರ್ಲೈ ಬುರ್ಗ್ಯಾಚೊಂ ತಸ್ವಿರೆ ಸ್ಪರ್ದೊ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್ಲೊ. ಹಾಂತುನ್ 28 ಬುರ್ಗ್ಯಾನಿಂ ಬಾಗ್ ಘೆತ್ಲೆಂ. ಪಯ್ಲೆಂ, ದುಸ್ರೆಂ , ಆನಿಂ ತಿಸ್ರೆಂ ಇನಾಮ್ ಆನಿಂ ಬಾಗ್ ಘೆತ್ಲೈ ಸರ್ವ್ ಬುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಮೆಸ್ವಣೆಚೆಂ ಇನಾಮ್ ಅಸ್ಲೆ. ಪಿರ್ಗಾಜ್ ವಿಗಾರ್ ಮಾ. ಬಾ ಎಲಿಯಾಸ್ ಡಿ'ಸೋಜಾನ್ ಇನಾಮಾ ವಾಟ್ಲಿಂ. ಉಪಾದ್ಯಾಕ್ಷ್ ಅರ್ಥರ್ ಡಾಯಸ್ , ಕರ್ಯದರ್ಶಿ ರೊಶನ್ ಸೆರಾವೊ, ಸಚೇತಕ್ ಅವಿಲ್ ಡಿ'ಸೋಜಾ ಆನಿಂ ಅದ್ಯಕ್ಷ್ ಪುನಿತ್ ಡಿ'ಸೋಜಾ ಹಾಜರ್ ಅಸ್ಲೆ.