By John Menezes

ಆಯ್ತಾರ್, 2020 ಸಪ್ತೆಂಬರ್ 13 ತಾರಿಕೆರ್ ಮೂಡುಬಿದ್ರಿ ಕೊರ್ಪುಸ್ ಕ್ರಿಸ್ತಿ ಫಿರ್ಗಜೆನ್ ಭಾಗೆವಂತ್ ಖುರ್ಸಾಚೆಂ ಫೆಸ್ತ್ ದೊನೀ ಮಿಸಾಂನಿ ಸಂಭ್ರಮ್ಲೆಂ.
ಪಯ್ಲೆಂ ಮೀಸ್ 7.30 ವರಾರ್- ಮಿಸಾ ಪಯ್ಲೆಂ ಖುರ್ಸಾವಾಟ್, ಖುರ್ಸಾಚೆಂ ಆರಾಧಾನ್ (ನಮಾನ್) ಉಪ್ರಾಂತ್ ಮೀಸ್. ವೆಲಂಕನಿ ವಾಡ್ಯಾಗರಾಂನಿಂ ಆಜ್ ತಾಂಚಾ ಪಾತ್ರೊನ್ ವೆಲಂಕನಿ ಮಾಯೆಚೆಂ ಫೆಸ್ತ್ ಸಂಭ್ರಮ್ಲೆಂ.
ದುಸ್ರೆಂ ಮೀಸ್ 9.00 ವರಾರ್- ಹ್ಯಾ ಮಿಸಾರ್ ಯೀ ಖುರ್ಸಾವಾಟ್ ಆನಿ ಖುರ್ಸಾಕ್ ನಮಾನ್ ಕರ್ನ್ ಬಾಗೆವಂತ್ ಖುರ್ಸಾಕ್ ಮಾನ್ ಕೆಲೊ.

Comments powered by CComment

Home | AboutNews | Contact | Sitemap

Copyright ©2014 www.dioceseofmangalore.com. Powered by eCreators

Contact Us

Bishop's House,
Kodialbail,
Mangalore - 575 003
Phone: +91 824 2440524 (4 lines) 2447933, 2420517
Fax 91-824-2444035

E-Mail: [email protected]