ಆಯ್ತಾರ್, ಜೂನ್ 16, 2019 : ಕಥೊಲಿಕ್ ಸಭಾ ಮೂಡ್ ಬಿದ್ರಿ ಘಟಕಾನ್, ಕೊರ್ಪುಸ್ ಕ್ರಿಸ್ತಿ ಫಿರ್ಗಜೆಂತ್ಲ್ಯಾಧಾವ್ಯಾ ಆನಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಿಯುಸಿ ಪರೀಕ್ಷೆಂತ್ 85% ಆನಿ ಚಡ್ ಅಂಕ್ ಮೆಳ್ ಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್, ಪಯ್ಶೆ(cash) ಆನಿ ಮೆಮೆಂಟೊ (Memento) ದೀವ್ನ್ ಸನ್ಮಾನ್ ಕೆಲೊ.

ಸರ್ವಾಂಕ್ ಆಮಿ ಬೊರೊ ಫುಡಾರ್ ಮಾಗ್ತಾಂವ್.

Comments powered by CComment

Home | AboutNews | Contact | Sitemap

Copyright ©2014 www.dioceseofmangalore.com. Powered by eCreators

Contact Us

Bishop's House,
Kodialbail,
Mangalore - 575 003
Phone: +91 824 2440524( 4 lines) 2447933, 2420517
Fax 91-824-2444035

E-Mail: [email protected]