Oct 22 : ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಫಿರ್ಗಜೆಚೆಂ ವೊಡ್ಲೆಂ ಫೆಸ್ತ್ ಬುದ್ವಾರಾ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 20, 2021 ವೆರ್ ಭೋವ್ ದಾಬಾಜಾನ್ ಆಚರಣ್ ಕೆಲೆಂ. ಸಕಾಳಿಂ 10:00 ವೊರಾಂಕ್ ಫೆಸ್ತಾಕ್ ಮುಡ್ದೊಮ್ ತಶೆಂಚ್ಚ್ ಫೆಸ್ತಾಚ್ಯಾ ಖರ್ಚಾ ಬಾಪ್ತಿಂ ಖುಶೆಚಿ ವಂತಿಗೆ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ದಾನಿಂಕ್ ವಾತ್ ದೀವ್ನ್ ಮಾನ್ ಕೆಲೊ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ಸಂಭ್ರಮಿಕ್ ಮಿಸಾಚೆಂ ಬಲಿದಾನ್ ಭೆಟಯ್ಲೆಂ.

ಪ್ರಧಾನ್ ಯಾಜಾಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಮಂಗ್ಳುರ್ ದಿಯೆಸೆಜ್ ವಿಗಾರ್ ಜೆರಾಲ್ ಭೋವ್ ಮಾನಾಧಿಕ್ ಮೊನ್ಶಿಂಜೋರ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಂ ಎಲ್. ನೊರೋನ್ಹಾ ಬಾಪಾನಿಂ ಅರ್ಗಾಂ ಬಲಿದಾನ್ ಭೆಟಯ್ಲೆಂ. ಮೂಡ್ ಬಿದ್ರಿ ವಾರಾಡೊ ವಿಗಾರ್ ವಾರ್ ಬೋ. ಮಾ. ಬಾಪ್ ಪಾವ್ಲ್ ಸಿಕ್ವೇರಾ, ಫಿರ್ಗಜ್ ವಿಗಾರ್ ಮಾ. ಬಾಪ್ ರೊನಾಲ್ಡ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ಡಿ’ಸೋಜಾ ಹಾಂಚೆ ಸಂಗಿಂ ಸುಮಾರ್ ವೀಸ್ ಯಾಜಾಕಾನಿಂ ಸಹ ಭೆಟವ್ಣಿ ಕೆಲಿ. ಭೋವ್ ಅರ್ಥಾಭರಿತ್ ರಿತಿನ್ ಮಿಸಾಚಿ ಲಿತುರ್ಜಿ ಚಲವ್ನ್ ವ್ಹೆಲಿ.

ಮಿಸಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ವಿಗಾರ್ ಬಾಪಾನಿಂ ಫೆಸ್ತಾಚೊ ಸಂಭ್ರಮ್ ಅರ್ಥಾಭರಿತ್ ಕರುಂಕ್ ಕಮಕ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಸರ್ವಾಂಚೊ ಉಪ್ಕಾರ್ ಭಾವುಡ್ಲೊ. ಫೆಸ್ತಾಚಾ ದಿಸಾಚಾ ಖರ್ಸಾ ಬಾಬ್ತಿಂ ವಿವಿದ್ ಸಂಗ್ತಿಂಕ್ ಪ್ರಾಯೋಜಕ್ ರಾವುನ್ ಆಧಾರ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಮಾನಾಚಿ ವಾತ್ ದೀವ್ನ್ ಮಾನ್ ಪಾಟಯ್ಲೊ. ಮಿಸಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಐ.ಸಿ.ವೈ.ಎಂ. ಚ್ಯಾ ಸಾಂದ್ಯಾನಿಂ ಆಸಾ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಸ್ಟಾಲಾನಿಂ ಸಬಾರಾನಿಂ ತಾಂಚೊ ವೇಳ್ ಖರ್ಚುನ್ ಫೆಸ್ತಾಚೊ ಸಂಭ್ರಮ್ ದೊಡ್ತೊ ಕೆಲೊ.

Comments powered by CComment

Home | AboutNews | Contact | Sitemap

Copyright ©2021 www.dioceseofmangalore.com. Powered by eCreators

Contact Us

Bishop's House,
Kodialbail,
Mangalore - 575 003
Phone: 2440524; 2440525; 8277937782

E-Mail: [email protected]