social (4) social (1) social (5) social (2) social (3)

social (4)

Aug 16 , 2021 : ಗಂಟಾಲ್ಕಟ್ಟೆ ಫಿರ್ಗಜ್ ಐ.ಸಿ.ವೈ.ಯಂ.ಚ್ಯಾ ಮುಖೆಲ್ಪಣಾನ್ ಸಾಂಗಾತಾಚ್ಚ್ ಯುವಜಣಾಂಚೊ ಆಯೋಗ್, ಅಂತರ್ ಧರ್ಮೀಯ್ ಸಂವಾದಾಚೊ ಆಯೋಗ್ ಆನಿ ಪರಿಸರ್ ಆಯೋಗಾಚ್ಯಾ ಸಹಕಾರಾನ್ 75ವೊ ಸ್ವತಂತ್ರೋತ್ಸವ್ ಆನಿ ವನಮಹೋತ್ಸವ್ ಆಚರಣ್ ಕೆಲೊ. ಮುಖೆಲ್ ಸಯ್ರೊ ಜಾವ್ನ್ ಬಾವ್ಟೊ ಉಬಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ನಿವೃತ್ತ್ ಸೈನಿಕ್ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಮುನ್ಕಾಡಿ ರಾಮಚಂದ್ರ ನಾಯಕ್ ಹಾಣಿಂ ಸರ್ವಾಂಕ್ 75ವ್ಯಾ ಸ್ವತಂತ್ರೋತ್ಸವಚೆ ಶುಭಾಶಯ್ ಪಾಟಯ್ಲೆ. ಫಿರ್ಗಜ್ ವಿಗಾರ್ ಮಾ. ಬಾ. ರೋನಾಲ್ಡ್ ಡಿ’ಸೋಜಾ, ನಿವೃತ್ತ್ ಸೈನಿಕ್ ಆನಿ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ್ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಡೇನಿಯಲ್ ಡಿ’ಸಿಲ್ವಾ, ನಿವೃತ್ತ್ ಸೈನಿಕ್ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಭಕ್ತಿ ಪ್ರಸಾದ್ ತಾವ್ರೊ, ಐ.ಸಿ.ವೈ.ಯಂ. ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಡೆರಿಕ್ ನಜ್ರೆತ್, ಸರ್ವ್ ಹುದ್ದೆದಾರ್, ಸಾಂದೆ ಸಾಂಗಾತಾಚ್ಚ್ ಫಿರ್ಗಜ್ ಗಾರ್ ಹಜಾರ್ ಆಸ್ ಲ್ಲೆ.

Comments powered by CComment

Contact Us

social (4) social (1) social (5) social (2) social (3) social (3)

 

Home | AboutNews | Contact | Sitemap

Copyright ©2021 www.dioceseofmangalore.com. Powered by eCreators

Bishop's House,
Kodialbail,
Mangalore - 575 003
Phone: 2440524; 2440525; 8277937782

E-Mail: [email protected]