By Sharel Preethi

ಆಗಸ್ಟ್ 15, 2020ವೆರ್, ಮರಿಯೆಚ್ಯಾ ಸರ್ಗಾವ್ಹರಣಾಚಿ ಪರಬ್ ಆಚರಣ್ ಕೆಲಿ. ವಿಗಾರ್ ಮಾ| ಬಾ| ರೊನಾಲ್ಡ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ಡಿ'ಸೋಜ಼ ಹಾಂಣಿಂ ಮಿಸಾಚೆಂ ಬಲಿದಾನ್ ಭೆಟಯ್ಲೆಂ.

ಮಿಸಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಫಿರ್ಗಜ್ ಐ.ಸಿ.ವೈ.ಎಮ್. ಘಟಕಾಚ್ಯಾ ಮುಖೆಲ್ಪಣಾಖಾಲ್ 74ವ್ಯಾ ವರ್ಸಾಚೊ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ ದೀಸ್ ಆಚರಣ್ ಕೆಲೊ. ವಿಗಾರ್ ಬಾಪಾನಿಂ ದೇಶಾಚೊ ಬಾವ್ಟೊ ಉಬಯ್ಲೊ, ಉಪ್ರಾಂತ್ ತಾಂಣಿಂ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ ದಿಸಾಚೊ ಸಂದೇಶ್ ದಿಲೊ ಆನಿ ಸರ್ವಾಂಕ್ ಬರೆಂ ಮಾಗ್ಲೆಂ. ಐ.ಸಿ.ವೈ.ಎಂ. ಘಟಕ್ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಡೆರಿಕ್ ನಜರೆತಾನ್ ಸರ್ವಾಂಕ್ ಯೆವ್ಕಾರ್ ಮಾಗ್ಲೊ, ಅವಿಲ್ ಸೆರಾವೊನ್ ಕಾರ್ಯೆಂ ಚಲವ್ನ್ ವೆಲೆಂ. ನಿವೃತ್ ಸೈನಿಕ್ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಭಕ್ತಿಪ್ರಸಾದ್ ತಾವ್ರೊ ಹಾಜರ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆ. ನಿವೃತ್ ಸೈನಿಕ್ ತಶೆಂಚ್ ಫಿರ್ಗಜ್ ಗೊವ್ಳಿಕ್ ಪರಿಷದೆಚೊ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ್ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಡೇನಿಯಲ್ ಡಿ'ಸಿಲ್ವಾ ಆನಿ ಫಿರ್ಗಜ್ಗಾರಾಂ ಹ್ಯಾ ವೆಳಿಂ ಹಾಜರ್ ಆಸ್ಲಿಂ. ಐ.ಸಿ.ವೈ.ಎಮ್. ಘಟಕ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಅಮನ್ ಕುಟಿನ್ಹಾನ್ ಸರ್ವಾಂಚೊ ಉಪ್ಕಾರ್ ಬಾವುಡ್ಲೊ.

Comments powered by CComment

Home | AboutNews | Contact | Sitemap

Copyright ©2014 www.dioceseofmangalore.com. Powered by eCreators

Contact Us

Bishop's House,
Kodialbail,
Mangalore - 575 003
Phone: +91 824 2440524 (4 lines) 2447933, 2420517
Fax 91-824-2444035

E-Mail: [email protected]