Sep 9 : ಗಂಟಾಲ್ಕಟ್ಟೆ ಫಿರ್ಗಜೆಂತ್ ಮೊಂತಿ ಫೆಸ್ತ್ ಸಪ್ತೆಂಬರ್ 08, 2019ವೆರ್ ಭೋವ್ ದಾಬಾಜ್ಯಾನ್ ಆಚರಣ್ ಕೆಲೆಂ. ಸಕಾಳಿಂ 7.45 ವೊರಾಂಕ್ ಗ್ರೊಟ್ಟ್ಯಾ ಮುಖಾರ್ ಸರ್ವ್ ಫಿರ್ಗಜ್ಗಾರಾಂ ಸಾಂಗಾತಾ ಮೆಳೊನ್, ನೊವಿ ಕಣ್ಸಿ ಬೆಂಜಾರ್ ಕರುನ್, ಬಾಳಕ್ ಮರ್ಯೆಕ್ ಫುಲಾಂ ಅರ್ಪುನ್ ಭೋವ್ ಶಿಸ್ತೆನ್ ಆನಿ ಭಕ್ತಿಪಣಿಂ ಪುರ್ಶಾಂವಾರ್ ಇಗರ್ಜೆ ಕುಶಿನ್ ಚಮ್ಕಲ್ಯಾಂವ್.

ವಿಗಾರ್ ಮಾ| ಜೇಸುದಾಸ್ ಬಾಪಾನಿಂ ಮಿಸಾಚೆಂ ಪವಿತ್ರ್ ಬಲಿದಾನ್ ಭೆಟಯ್ಲೆಂ, ಸಯ್ರೆ ಯಾಜಕ್ ಮಾ|ಬಾ| ಪ್ರಕಾಶ್ ಲೋಬೊ ಹಾಂಣಿಂ ಮರಿಯೆ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಭೋವ್ ಅರ್ಥಾಭರಿತ್ ನಿಯಾಳ್ ದಿಲೊ. ತಶೆಂಸ್ ಮಾ|ಬಾ| ವಲೇರಿಯನ್ ಬಾರೆಟ್ಟೊ ಆನಿ ಮಾ|ಬಾ| ರೊನಿ ಮಿನೇಜಸ್ ಸಯ್ರೆ ಯಾಜಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಹಾಜರ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆ. ಮರ್ಯೆ ಮಾಯೆಚಿ ದೇಖ್ ಘೆವ್ನ್, ತಿಚ್ಯಾ ಆವಯ್ಪಣಾಚೊ ಗೂಣ್ ಆಪ್ಣಾವ್ನ್ ಆಮ್ಚಿ ಜಿಣಿ ರೂಪಿತ್ ಕರಿಜಯ್ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಸಂದೇಶ್ ಮಾ|ಬಾ| ಪ್ರಕಾಶ್ ಲೋಬೊ ಹಾಂಣಿಂ ದಿಲೊ. ದೆವಾನ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಪ್ರಥ್ವೆಚಾ ದೆಣ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ಅರ್ಗಾಂ ದೀಂವ್ಕ್ ಆನಿ ಹ್ಯಾ ದಿಸಾ ಚಲಿಯೆ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂ ಪಾಸತ್ ಮಾಗೊಂವ್ಕ್ ಉಲೊ ದಿಲೊ. ಮಿಸಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಫಿರ್ಗಜ್ ಗೊವ್ಳಿಕ್ ಪರಿಷದೆಚಾ ಸಾಂದ್ಯಾಂಕ್, ಮುಡ್ದಮ್‍ದಾರಾಂಕ್, ದಾನಿಂಕ್ ಆನಿ ಇಗರ್ಜ್ ಬಾಂದುಂಕ್ ಕಾರಣ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾಂ ಸರ್ವಾಂಕ್ ವಿಗಾರ್ ಮಾ| ಬಾ| ಜೇಸುದಾಸ್ ಹಾಣಿಂ ಕಣ್ಶಿ ವಾಂಟ್ಲಿ.

ಮೊಂತಿ ಫೆಸ್ತಾ ಲೆಕಾರ್ ಐ.ಸಿ.ವೈ.ಯಂ.ಚ್ಯಾ ಯುವಜಣಾಂನಿ ಚಲವ್ನ್ ವೆಲ್ಲ್ಯಾ ಖೆಳಾಂತ್ ಜೀಕ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ತಶೆಂಸ್ ಭಾಗ್ ಘೆತ್ಲೆತ್ಲ್ಯಾ ಸರ್ವ್ ವಾಡ್ಯಾಗಾರಾಂಕ್ ಗುರ್ಕಾರಾಂ ಮುಕಾಂತ್ರ್ ಬಹುಮಾನಾ ವಾಂಟ್ಲಿಂ. ತವಳ್ ಫಿರ್ಗಜ್ ವಿಗಾರ್, ಸಯ್ರೆ ಯಾಜಾಕ್, ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ್ ಆನಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಅನಿ ಐ.ಸಿ.ವೈ.ಯಂ. ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಹಾಜಾರ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿಂ.

ಸಾಂ. ಲೂವಿಸ್ ಕಾಲೇಜಿಂತ್ M.comಂತ್ 1st Rank ಆಪ್ಣಾಯ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ವೆನೆಸ್ಸಾ ರೊಡ್ರಿಗಸ್ ಹಾಕಾ ಸನ್ಮಾನ್ ಕೆಲೊ.

ಹಾಚೆ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಸರ್ವ್ ಫಿರ್ಗಜ್‍ಗಾರಾಂ ಏಕ್ ಕುಟಾಮ್ ಜಾವ್ನ್ ನೊವೆಂ ಸೆಂವ್ಚೆ ಮುಕಾಂತ್ರ್ ಆಮ್ಚೆ ಥಂಯ್ ಆಸ್ಚೊ ಎಕ್ವಟ್ ಪಾಚಾರ್ಲೊ. ಫುಲಾಂ ಹಾಡ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಸರ್ವ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಆನಿ ಫಿರ್ಗಜ್‍ಗಾರಾಂಕ್ ಘರಾ ಎಕಾ ಲೆಕಾನ್ ಕೊಬು ವಾಂಟ್ಲೊ.

Comments powered by CComment

Home | AboutNews | Contact | Sitemap

Copyright ©2014 www.dioceseofmangalore.com. Powered by eCreators

Contact Us

Bishop's House,
Kodialbail,
Mangalore - 575 003
Phone: +91 824 2440524 (4 lines) 2447933, 2420517
Fax 91-824-2444035

E-Mail: [email protected]