ಭಾರತೀಯ್ ಕಥೊಲಿಕ್ ಯುವಸಂಚಾಲನ್, ವಿಟ್ಲ ಘಟಕ್ ಯುವಜಣಾಂಚ್ಯಾ ವರ್ಸಾ ಸಂದರ್ಭಿ ಧಾವಿಂ, ವೈ.ಸಿ.ಎಸ್ ತಶೆಂಚ್ ಐ.ಸಿ.ವೈ.ಎಮ್. ಸಂಘಚ್ಯಾ ಯುವಜಣಾಂ ಖಾತಿರ್ "ಯುವ ಮಿಲನ್" ಕಾರ್ಯೆಂ ಆಗಸ್ಟ್ 04, 2019 ವೆರ್ ಸಕಾಳಿಂ 9:30 ವರಾರ್ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್ಲೆಂ.

ಘಟಕಾಚೊ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಡಿಲ್ಟನ್ ಅಶ್ವಿನ್ ಮಸ್ಕರೇನಸ್ ಹಾಣಿಂ ಕಾರ್ಯಾಚಿ ಸುರ್ವಾತ್ ಕೆಲಿ.. ಸಂಪನ್ಮೂಲ್ ವ್ಯಕ್ತಿ ಜಾವ್ನ್ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಆಲ್ಸನ್ ಡಿಸೋಜ ಆನಿಂ ಕಾರ್ಯೆಚೆಂ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಜಾವ್ನ್ ದಿರೆಕ್ತೊರ್ ಮಾ|ಬಾ|ಎರಿಕ್ ಕ್ರಾಸ್ತಾ ,ವೈ.ಸಿ.ಎಸ್ ಕೇಂದ್ರೀಯ್ ಉಪಧ್ಯಾಕ್ಷ್ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಜೋಸ್ಟನ್ ಲೋಬೊ, ಐ.ಸಿ.ವೈ.ಎಮ್. ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಂ ಶರ್ವಿನ್ ಡಿಸೋಜ ತಶೆಂಚ್ ವೈ.ಸಿ.ಎಸ್ ವಿಟ್ಲ ಘಟಕಾಚಿಂ ಅಧ್ಯಕ್ಷಿನ್ ಮಾನೆಸ್ತಿನ್ ರೆನಿಶಾ ವೇಗಸ್ ವೆದಿಚೆರ್ ಹಾಜರ್ ಆಸಲ್ಲಿಂ

ದಿರೆಕ್ತೊರ್ ಬಾಪಾಂನಿ ಯುವಜಣಾಂಚ್ಯಾ ಸಕ್ತೆ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಸಂದೇಶ್ ದಿಲೊ. ಸಂಪನ್ಮೂಲ್ ವ್ಯಕ್ತಿನ್ ಯುವ ಸಂಚಾಲನಾಂತ್ ಕಸಲಿಂ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಾಂ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್ಯೆತ್ ಆನಿ ತಿಂ ಕಶೆಂ ಕಾರ್ಯಗತ್ ಕರ್ನ್ ಯುವಜಣಾಂಕ್ ತಶೆಂಚ್ ಸಮಾಜೆಕ್ ಆದರ್ಶ್ ಜಾವ್ಯೆತ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಮಾಹೆತ್ ದಿಲಿ. ಸಾಂಗಾತಾಚ್ ಮನೋರಂಜನ್ ಖೆಳ್ ಖೆಳಯ್ಲೆ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಂ ಶರ್ವಿನ್ ಡಿಸೋಜ ಹಾಣಿಂ ಸರ್ವಾಂಕ್ ಧನ್ಯವಾದ್ ಪಾಟಯ್ಲೆಂ.

Comments powered by CComment

Home | AboutNews | Contact | Sitemap

Copyright ©2014 www.dioceseofmangalore.com. Powered by eCreators

Contact Us

Bishop's House,
Kodialbail,
Mangalore - 575 003
Phone: 2440524; 2440525; 8277937782

E-Mail: [email protected]