Print

Sep 15 : ಭಾರತೀಯ ಕಥೊಲಿಕ್ ಯುವ ಸಂಚಾಲನ್ ಸಾಂ. ಜುವಾಂವ್ ಪಾವ್ಲ್ II ವಾರಾಡೊ ಮೊಗಾರ್ನಾಡ್ ಹಾಣಿಂ, ಶಿಕ್ಷಕಾಂಚ್ಯಾ ದಿಸಾಚ್ಯಾ ಸಂದರ್ಭಿಂ "ನಮಸ್ತೆ ಟೀಚರ್" ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಕಾರ್ಯೆಂ, ವಾರಾಡ್ಯಾಚಾ ಸರ್ವ್ ಘಟಕಾಚಾ ಘಿರ್ಗಜೆಂತ್ಲ್ಯಾ ಶಿಕ್ಷಕಾಂ ಸವೆಂ ತಸ್ವಿರ್ ಕಾಡ್ಚ್ಯಾ ಮುಕಾಂತ್ರ್ ಆಚರಣ್ ಕರುಂಕ್ ಉಲೊ ದಿಲೊ. ಹ್ಯಾ ಸಂಕಷ್ಟಚ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಶಿಕ್ಷಕಾಂ ಥಂಯ್ ಆಮ್ಚೊ ಮೋಗ್ ದಾಕೊವ್ನ್ ತಾಂಚ್ಯಾ ಮುಖಮುಳಾಂತ್ ಹಾಸೊ ಹಾಡೊಂವ್ಚೆ ಮುಕಾಂತ್ರ್ ತಾಂಚೆಸಂಗಿ ವೇಳ್ ಕರ್ಚುಂಚೆಂ, ತಾಂಚ್ಯಾ ಕಾರ್ಯಚೊ ಉದ್ದೇಶ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ಲೊ. ಸರ್ವ್ ಘಟಕಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಯುವಜಣಾಂನಿ ತಾಂಚ್ಯಾ ಶಿಕ್ಷಕಾಂ ಸವೆಂ ತಸ್ವಿರ್ ಧಾಡ್ನ್ ಸಂಭ್ರಮ್ ಕೆಲೊ.