Nov 30 : ICYM ತಶೆಂಚ್ YCS ತಣ್ಣೀರುಬಾವಿ ಘಟಕಾಚ್ಯಾ ಸಹಯೋಗಾಂತ್ ಬ್ರದರ್ ಆನಂದಾಚ್ಯಾ ಮುಖೆಲ್ಪಣಾಖಾಲ್ 2018 ನವೆಂಬರ್ 11 ವೆರ್, ಆಯ್ತರಾ ಸಕಾಳಿಂ 10 ವೋರಾರ್ ಪಿಡೆಸ್ತಾಂಚಿಂ ತಶೆಂಚ್ ಮಾಲ್ಘಡ್ಯಾಂಚಿಂ ಘರಾಂ ಭೆಟ್ ಆಸಾ ಕೆಲ್ಲಿ. ಬ್ರದರ್ ಆನಂದಾನ್ ಮಾಗ್ಣ್ಯಾಂ ವಿಧಿ ಚಲವ್ನ್ ವ್ಹೆಲಿ. ICYM ತಶೆಂಚ್ YCS ಸಾಂದ್ಯಾನಿಂ ಫಳ್ ವಸ್ತು, ಕೋಂತ್ ಆನಿ ಭೆಂತಿಣ್ ತಾಂಕಾಂ ದಿಂವ್ಚ್ಯಾ ಮಾರಿಫಾತ್ ತಾಂಚೋಂ ಮೋಗ್ ಪಿಡೆಸ್ತಾಂ ಥಂಯ್ ಆನಿ ಮಾಲ್ಘಡ್ಯಾಂ ಥಂಯ್ ವಾಂಟುನ್ ಘೆತ್ಲೋ. ಅಶೆಂ ಹೋ ಸಗ್ಳೋ ದೀಸ್ ತಾಂಚ್ಯಾಂ ಸಾಂಗಾಂತಾ ವ್ಹಡಾಂ ಸಂತೋಸಾನ್ ಖರ್ಚಿಲೋ.

Comments powered by CComment

Home | AboutNews | Contact | Sitemap

Copyright ©2014 www.dioceseofmangalore.com. Powered by eCreators

Contact Us

Bishop's House,
Kodialbail,
Mangalore - 575 003
Phone: +91 824 2440524 (4 lines) 2447933, 2420517
Fax 91-824-2444035

E-Mail: [email protected]