social (4) social (1) social (5) social (2) social (3)

social (4)

2021 ನವೆಂಬರ್ 21 ತಾರಿಕೆರ್ ಸಕಾಳಿಂ 8.00 ವ್ಹರಾಚಾ ಮಿಸಾ ನಂತರ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚಾ ದಿಸಾ ಆಸಾ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಸ್ಪರ್ಧ್ಯಾಂನಿ ವಿಜೇತ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಇನಾಮಾಂ ವಾಂಟ್ಚೆಂ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ್ ಆಸಾ ಕೆಲ್ಲೆಂ. ವಿಗಾರ್ ಬಾಪ್ ಆಲ್ಫ್ರೆಡ್ ಜೆ ಪಿಂಟೊ ಆನಿ ಸಹಾಯಕ್ ವಿಗಾರ್ ಬಾಪ್ ವಿನೋದ್ ಲೋಬೊ ಹಾಂಣಿ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಇನಾಮಾಂ ವಾಂಟ್ಲಿಂ. ಕ್ರೀಸ್ತಾಂವ್ ಶಿಕ್ಷಣಾಚಾ ಶಿಕ್ಷಕಾಂನಿ ಸಾಂಗಾತ್ ದಿಲೊ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ಸರ್ವ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂನಿ ಮಿಸಾಚಾ ಬಲಿದಾನಾಂತ್ ವಾಂಟೊ ಘೆತ್ಲೊ.

Comments powered by CComment

Contact Us

social (4) social (1) social (5) social (2) social (3) social (3)

 

Home | AboutNews | Contact | Sitemap

Copyright ©2021 www.dioceseofmangalore.com. Powered by eCreators

Bishop's House,
Kodialbail,
Mangalore - 575 003
Phone: 2440524; 2440525; 8277937782

E-Mail: [email protected]