ರುಜಾಯ್ ಕಾಥೆದ್ರಾಲಾಂತ್ 21 ಗೊವ್ಳಿಕ್ ಆಯೋಗಾಂಚಿ ಜಮಾತ್ 2021 ಅಕ್ತೋಬರ್ 26ವೆರ್ ಸಾಂಜೆರ್ 6.00 ವ್ಹರಾರ್ ರುಜಾಯ್ ಕಲ್ಚರಲ್ ಸಾಲಾಂತ್ ಜಮ್ಲಿ. ಸುರ್ವೆರ್ ಬಾಪ್ ವಿನೋದ್ ಲೋಬೊನ್ ಮಾಗ್ಣೆಂ ಶಿಕಯ್ಲೆಂ. ವಿಗಾರ್ ಬಾಪ್ ಮಾ| ಬಾ| ಆಲ್ಫ್ರೆಡ್ ಪಿಂಟೊನ್ ಸರ್ವಾಂಕ್ ಸ್ವಾಗತ್ ಕೆಲೊ.

ಗೊವ್ಳಿಕ್ ಪರಿಷದೆಚಿ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷಿಣ್ ಮಾನೆಸ್ತಿಣ್ ಎಲಿಜಾಬೆತ್ ರೋಚಾನ್ 21 ಆಯೋಗಾಂನಿ ಯೆದೊಳ್ ಮ್ಹಣಾಸರ್ ಜಾಲ್ಲೊ ವಾವ್ರ್ ತಿಣೆಂ ವಿವರುಣ್ ಸಾಂಗ್ಲೊ. ಮಾ| ಬಾ| ಜೋಸೆಫ್ ಮಾರ್ಟಿಸ್ ಬಾಪಾಂನಿ 21 ಆಯೋಗಾಂಚಾ ಮಹತ್ವಾ ವಿಷ್ಯಾಂತ್ ಶಿಕವ್ಣ್ ದಿಲಿ. ಗೊವ್ಳಿಬಾಪ್ ಅ| ಮಾ| ದೊ| ಪೀಟರ್ ಪಾವ್ಲ್ ಸಲ್ಡಾನ್ಹಾ ಹಾಂಣಿ 21 ಆಯೋಗಾಚೆ ಧ್ಯೇಯ್ ಆನಿ ಉದ್ದೇಶ್ ಕಳಿತ್ ಕೆಲೆ ಆನಿ ಸಿನೊದಾ ವಿಷ್ಯಾಂತ್ ಮಾಹೆತ್ ದಿಲಿ.

ಉಪ್ರಾಂತ್ 21 ಆಯೋಗಾಂನಿ ಪಂಗಡ್ ತರ್ಕ್ ಚಲವ್ನ್ ಹ್ಯಾ ವರ್ಸಾ ಕಾರ್ಯಗತ್ ಕರುಂಕ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಾ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ವಿಚಾರ್ ವಿನಿಮಯ್ ಚಲಯ್ಲೊ.

21 ಆಯೋಗಾಂಚೊ ಸಯೋಂಜಕ್ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಸಿರಿಲ್ ರೊಜಾರಿಯೊ ಧನ್ಯಾವಾದ್ ಅರ್ಪಿಲೆಂ. ಹ್ಯಾ ಕಾರ್ಯಾಚೆಂ ನಿರ್ವಾಹಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಜೋನ್ ಡಿ’ಸಿಲ್ವಾ ಜಾವ್ನ್ ಕಾರ್ಯೆಂ ಚಲವ್ನ್ ವೆಲೆಂ. ಜೆವ್ಣಾ ಸವೆಂ ಕಾರ್ಯೆಂ ಅಖೇರ್ ಜಾಲೆಂ.

Comments powered by CComment

Home | AboutNews | Contact | Sitemap

Copyright ©2021 www.dioceseofmangalore.com. Powered by eCreators

Contact Us

Bishop's House,
Kodialbail,
Mangalore - 575 003
Phone: 2440524; 2440525; 8277937782

E-Mail: [email protected]