2021 ಜೂನಾಚ್ಯಾ 09 ತಾರಿಕೆರ್ ರುಜಾಯ್ ಕಾಥೆದ್ರಾಲಾಂತ್ ಕೊವಿಡ್ 19 ಪಿಡೆ ಸಂದರ್ಭಿಂ ಸುಮಾರ್ ರು. 100000/- ಐವಜಾಚೊ ತಾಂದು ಆನಿ ದಿಸ್ಪಡ್ತ್ಯಾ ಗರ್ಜೆಚ್ಯೊ ವಸ್ತು ತಶೆಂಚ್ ವಕ್ತಾಂ ವಾಂಟ್ಲಿ. ಎಸ್ ವಿ ಪಿಚ್ಯಾ ಮುಖೆಲ್ಪಣಾಖಾಲ್ ಹೆಂ ಸೆವೆಚೆಂ ಕಾಮ್ ಹಾತಿಂ ಘೆತ್ಲೆಂ. ಫಿರ್ಗಜೆಂತ್ ದಾನ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಆನಿ ಹ್ಯಾ ದಿಶೆನ್ ಉದಾರ್ ಮನ್ ದಾಕಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಸಮೇಸ್ತಾಂಚೊ ವಿಗಾರ್ ಮಾ| ಬಾ| ಆಲ್ಫ್ರೆಡ್ ಜೆ ಪಿಂಟೊ ಹಾಂಣಿಂ ಉಪ್ಕಾರ್ ಭಾವುಡ್ಲೊ. ಸಹಾಯಕ್ ವಿಗಾರ್ ಮಾ| ಬಾ| ವಿನೋದ್ ಲೋಬೊ, ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ್ ಶ್ರೀಮತಿ ಎಲಿಜಾಬೆತ್ ರೋಚ್, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಶ್ರೀ ಆಲ್ವಿನ್ ತಾವ್ರೊ, ಎಸ್ ವಿ ಪಿಚೊ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಶ್ರೀ ಸಿರಿಲ್ ರೊಜಾರಿಯೊ ಆನಿ ಸಾಂದೆ ಹಾಜರ್ ಆಸ್ಲ್ಲೆ.

Comments powered by CComment

Home | AboutNews | Contact | Sitemap

Copyright ©2014 www.dioceseofmangalore.com. Powered by eCreators

Contact Us

Bishop's House,
Kodialbail,
Mangalore - 575 003
Phone: 2440524; 2440525; 8277937782

E-Mail: [email protected]