2020 ದಶಂಬರ್ 31ಚ್ಯಾ ರಾತಿಂ ರುಜಾಯ್ ಕಾಥೆದ್ರಾಲಾಂತ್ ನವ್ಯಾ ವರ್ಸಾಚೆಂ ಆಚರಣ್ ಕೆಲೆಂ. ಸಾಂಜೆರ್ 6.30 ವ್ಹರಾಚೆರ್ ಸಗ್ಳ್ಯಾ ವರ್ಸಾ ದೆವಾನ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ಕಾರಾಂಕ್ ಅರ್ಗಾಂ ಜಾವ್ನ್ ಆರಾಧಾನ್ ಆಸಾ ಕೆಲ್ಲೆಂ. ಮಾ|ಬಾ| ವಿನೋದ್ ಲೋಬೊನ್ ಆರಾಧಾನ್ ಚಲವ್ನ್ ವ್ಹೆಲೆಂ. ಉಪ್ರಾಂತ್ 7.30 ವ್ಹರಾರ್ ಮಿಸಾಚೆಂ ಬಲಿದಾನ್ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲ್ ಮಾ|ಬಾ| ವಿಕ್ಟರ್ ಡಿ’ಸೋಜಾ ಪ್ರಧಾನ್ ಯಾಜಕ್ ಜಾವ್ನ್ ನವ್ಯಾ ವರ್ಸಾಚೆಂ ಮಿಸಾಚೆಂ ಬಲಿದಾನ್ ಭೆಟಯ್ಲೆಂ. ಕಾಥೆದ್ರಾಲಾಚೊ ರೆಕ್ಟರ್ ಮಾ|ಬಾ| ಆಲ್ಫ್ರೆಡ್ ಜೆ ಪಿಂಟೊ, ಸಹಾಯಕ್ ಮಾ|ಬಾ| ವಿನೋದ್ ಲೋಬೊ, ಗ್ಲ್ಯಾಡ್ಸಮ್ ಘರಾಚೊ ರೆಕ್ಟರ್ ಮಾ|ಬಾ| ಅನಿಲ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್ ಹಾಣಿಂ ಮಿಸಾಚಿ ಸಹಭೆಟವ್ಣಿ ಕೆಲಿ. ಮಿಸಾ ನಂತರ್ ಗರ್ದನಾಚೊ ಗೊಟೊ ಆನಿ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಗ್ರೀಟಿಂಗ್ ಕಾರ್ಡ್ ಸ್ಪಧ್ರ್ಯಾಂತ್ ವಿಜೇತ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಆನಿ ಭಾಗ್ ಘೆತ್‍ಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಬಹುಮಾನ್ ವಿತರಣ್ ಕೆಲೆಂ. ಜನೆರ್ 1 ತಾರಿಕೆರ್ 8.00 ವ್ಹರಾಂಚೆ ಮಿಸಾಚೆಂ ಬಲಿದಾನ್ ಮಾ|ಬಾ| ವಿನೋದ್ ಲೋಬೊನ್ ಭೆಟಯ್ಲೆಂ.

Comments powered by CComment

Home | AboutNews | Contact | Sitemap

Copyright ©2021 www.dioceseofmangalore.com. Powered by eCreators

Contact Us

Bishop's House,
Kodialbail,
Mangalore - 575 003
Phone: 2440524; 2440525; 8277937782

E-Mail: [email protected]