2020 ಸಪ್ಟೆಂಬರ್ 27 ತಾರಿಕೆರ್ ರುಜಾಯ್ ಕಾಥೆದ್ರಾಲಾಂತ್ ಕೊಂಪ್ರಿಚೊ ಆಯ್ತಾರ್ ಆಚರಣ್ ಕೆಲೊ. ಮಿಸಾಚೆಂ ಬಲಿದಾನ್ ಬಾಪ್ ವಿಕ್ಟರ್ ಡಿ’ಸೋಜಾ ಹಾಂಣಿ ಭೆಟಯ್ಲೆಂ. ಮೀಸ್ ಪವಿತ್ರ್ ಸಾಕ್ರಾಮೆಂತಾಚೆಂ ಆರಾಧಾನಾ ದ್ವಾರಿಂ ಅಕೇರ್ ಜಾಲೆಂ.

Comments powered by CComment

Home | AboutNews | Contact | Sitemap

Copyright ©2014 www.dioceseofmangalore.com. Powered by eCreators

Contact Us

Bishop's House,
Kodialbail,
Mangalore - 575 003
Phone: +91 824 2440524 (4 lines) 2447933, 2420517
Fax 91-824-2444035

E-Mail: [email protected]