2019 ಅಕ್ಟೋಬರಾಚ್ಯಾ 29 ತಾರಿಕೆರ್ ಎಪಿಸ್ಕೋಪಲ್ ಸಿಟಿ ವಾರಾಡ್ಯಾಚ್ಯಾ ಪಾಂಚ್ವಿ ಥಾವ್ನ್ ಸಾತ್ವಿ ಕ್ಲಾಶಿಚ್ಯಾ ಸರ್ವ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ರುಜಾಯ್ ಕಾಥೆದ್ರಾಲಾಂತ್ ಎಕಾ ದಿಸಾಚೆಂ ಶಿಬಿರ್ ಮಾ|ಬಾ| ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಸೊಜ್ ಹಾಂಚ್ಯಾ ಮುಖೆಲ್ಪಣಾರ್ ಚಲ್ಲೆಂ. 286 ಭುರ್ಗಿಂ ವಾರಾಡ್ಯಾಚ್ಯಾ 14 ಫಿರ್ಗಜಿಂ ಥಾವ್ನ್ ಹಾಜರ್ ಆಸ್ಲಿಂ. ಮೊನ್ಸಿಂಜೊರ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಂ ನೊರೊನ್ಹಾ, ಮಂಗ್ಳುರ್ ದಿಯೆಸೆಜಿಚೊ ವಿಗಾರ್ ಜೆರಾಲ್ ಹಾಣಿಂ ಕಾರ್ಯಾಚೆಂ ಉಗ್ತಾವಣ್ ಕೆಲೆಂ. ಕಾಥೆದ್ರಾಲಾಚೊ ರೆಕ್ಟರ್ ಮಾ|ಬಾ| ಜೆಬಿ ಕ್ರಾಸ್ತಾ ಕಾರ್ಯಾಕ್ ಹಾಜರ್ ಆಸ್ಲೆ. ಭುರ್ಗ್ಯಾಂನಿ ಕಶೆಂ ಮಿಸಾಂವ್ ಕರ‍್ಯೆತ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆ ವಿಶಿಂ ಮಾ|ಬಾ| ಆಲ್ವಿನ್ ಸೆರಾಂವ್ ಹಾಣಿಂ ಅರ್ಥಾಭರಿತ್ ಶಿಕೊವ್ಣ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ದಿಲಿ. ಮಾ|ಬಾ| ಜೊಸ್ವಿನ್ ಆನಿ ಪ್ರಮೋದ್ ಕ್ರಾಸ್ತಾ ಆನಿ ಹೆರ್ ಯಾಜಕಾಂನಿ ತ್ಯಾ ದಿಸಾಚೆಂ ಮನೋರಂಜನ್ ಆನಿ ಖೆಳ್ ಚಲೊವ್ನ್ ವ್ಹೆಲೆ.

Comments powered by CComment

Home | AboutNews | Contact | Sitemap

Copyright ©2014 www.dioceseofmangalore.com. Powered by eCreators

Contact Us

Bishop's House,
Kodialbail,
Mangalore - 575 003
Phone: +91 824 2440524 (4 lines) 2447933, 2420517
Fax 91-824-2444035

E-Mail: [email protected]