2019 ಜನವರಿ 20 ತಾರಿಕೆರ್ ರುಜಾಯ್ ಫಿರ್ಗಜಿಂತ್ ಫಿರ್ಗಜ್ ದೀಸ್ ಆಚರಣ್ ಕೆಲೊ. ಸಕಾಳಿಂ 7.30 ವ್ಹರಾರ್ 450 ವರ್ಸಾಚ್ಯಾ ಜುಬ್ಲೆವಾಚ್ಯಾ ಸಂದರ್ಭಾರ್ ಫಿರ್ಗಜಿಚ್ಯಾ ಹರ್ಯೆಕಾ ಘರಾ ವ್ಹೆಲ್ಲಿ ರೊಜಾರ್ ಮಾಯೆಚಿ ಇಮಾಜ್ ಸಾಂ ಆನ್ನಾ ಕೊವೆಂತಾ ಥಾವ್ನ್ ತೆರ್ಸಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಪುರ್ಶಾಂವಾರ್ ಇಗರ್ಜೆಕ್ ಹಾಡ್ಲಿ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ಮಿಸಾಚೆ ಬಲಿದಾನ್ ಮಾ|ಬಾ| ಆಂಟನಿ ಶೆರಾ, ಕಥೊಲಿಕ್ ಶಿಕ್ಪಾ ಮಂಡಳಿಚೊ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಹಾಣೆಂ ಭೆಟಯ್ಲೆಂ ಆನಿ ಫಿರ್ಗಜ್ ಸಮುದಾಯಾ ವಿಶಿಂ ಅರ್ಥಾಭರಿತ್ ಶೆರ್ಮಾಂವ್ ದಿಲೊ.

ಮಿಸಾಚ್ಯಾ ಬಲಿದಾನಾ ನಂತರ್ ರುಜಾಯ್ ಕಾಥೆದ್ರಾಲ್ ಆನಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಕಾಲೆಜ್ ಆಫ್ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಚರ್ ಹಾಂಚ್ಯಾ ಸಹಪ್ರಯೋಜನಾಖಾಲ್ (ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಕಾಲೆಜ್ ಆಫ್ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಚರ್ ಹಾಂಕಾಂ ರುಜಾಯ್ ಕಾಥೆದ್ರಾಲಾಚ್ಯಾ ವಿನ್ಯಾಸಾ ಖಾತಿರ್ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ್ ಮಟ್ಟಾರ್ ಪಯ್ಲೆಂ ಇನಾಮ್ ಲಾಬ್ಲೆಂ ದೆಕುನ್) ರುಜಾಯ್ ಕಲ್ಚರಲ್ ಸಾಲಾಂತ್ ದೇವ್ ತೆಂಪ್ಲಾಚಿ ಬಾಂದ್ಪಾ ಶೈಲಿ ಹಾಚ್ಯೆ ವಿಶಿಂ ಏಕ್ ಕಾರ್ಯಾಗಾರ್ ಆಸಾ ಕೆಲ್ಲೆಂ. ಮಾ| ದೊ| ರೊನಿ ಸೆರಾವೊ ಹ್ಯಾ ಶಿಕ್ಪಾಸಾಳಾಚೊ ಮುಖೆಲ್ ಸಯ್ರೊ, ಮಾ|ಬಾ| ಜೆ.ಬಿ. ಕ್ರಾಸ್ತಾ ಕಾಥೆದ್ರಾಲಾಚೊ ರೆಕ್ಟರ್, ಕ್ಯಾರಲಿನ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಕಾಲೆಜ್ ಆಫ್ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಚರ್ ಹಾಚಿ ಎಸೋಸಿಯೇಟ್ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಆನಿ ಫಿರ್ಗಜ್ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ್ ಸಿ.ಜೆ ಸೈಮನ್ ವೆದಿಚೆರ್ ಹಾಜರ್ ಆಸ್ಲಿಂ. ಮುಖೆಲ್ ಸಯ್ರ್ಯಾನ್ ಉಲೊವ್ನ್ ಹೆಂ ಕಾರ್ಯಾಗಾರ್ ಆಸಾ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾಕ್ ಅಭಿನಂದನ್ ಪಾಟಯ್ಲೆಂ. “ ಆಯ್ಚ್ಯಾ ಕಾಳಾರ್ ಬಾಂದ್ಪಾ ಶೈಲೆ ಥಂಯ್ ಅಭಿರೂಚ್ ಉಣಿ ಜಾಲ್ಯಾ. ಯುವ ಪಿಳ್ಗೆನ್ ಹ್ಯಾ ಕುಶಿನ್ ಚಡ್ ಗಮನ್ ದೀಜೆ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಸಂದೇಶ್ ದಿಲೊ.

ಮಾ|ಬಾ| ಫ್ಲೇವಿಯನ್ ಲೋಬೊ, ಮಾ|ಬಾ| ಅನಿಲ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್, ಮಾ|ಬಾ| ಪಾವ್ಲು ಸೆಬಾಸ್ಟಿಯನ್, ಹಾಜರ್ ಆಸ್ಲೆ. ಮಾ|ಬಾ| ಜೆ.ಬಿ. ಕ್ರಾಸ್ತಾ ಹಾಣಿಂ ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕ್ ಉತ್ರಾಂ ಉಲೊವ್ನ್ ಜಮ್ಲೆಲ್ಯಾ ಸರ್ವಾಂಕ್ ಸ್ವಾಗತ್ ಕೆಲೆಂ. ಫೆÇ್ರಫೆಸರ್ ಕ್ಯಾರೊಲಿನ್ ಹಿಣೆಂ ಸರ್ವಾಂಕ್ ಧನ್ಯವಾದ್ ಪಾಟಯ್ಲೆಂ ಆನಿ ತಾಣಿಂ ಭಾಗ್ ಘೆತ್ ಲ್ಲ್ಯಾ ಸ್ಪಧ್ರ್ಯಾ ವಿಶಿಂ ಝಳಕ್ ದಿಲಿ. ಎಲಿಜಬೆತ್ ರೋಚ್ ಹಿಣೆಂ ಕಾರ್ಯೆಂ ನಿರ್ವಹಣ್ ಕೆಲೆಂ. ಕಾರ್ಯಾ ನಂತರ್ ಫಿರ್ಗಜ್ ಗಾರಾಂನಿ ರಾತಿಚ್ಯಾ ಜೆವ್ಣಾಕ್ ರಾಂದುಂಕ್ ಕುಮಕ್ ಕೆಲಿ.

ಸಾಂಜೆರ್ 5.00 ವ್ಹರಾಕ್ ಫಿರ್ಗಜ್ ದಿಸಾ ಲೆಕಾರ್ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ್ ಕಾರ್ಯೆಂ ಆಸ್ ಲ್ಲೆಂ. ಮೊನ್ಸಿಂಜೊರ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮ್ ನೊರೊನ್ಹಾ ಹೆ ಮುಖೆಲ್ ಸಯ್ರೆ ಜಾವ್ನ್ ಹಾಜರ್ ಆಸ್ಲೆಂ. ವಿವಿಧ್ ಕ್ಷೇತ್ರಾಂನಿ ಸಾಧನ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಭುಗ್ರ್ಯಾಂಕ್ ತಶೆಂಚ್ ವ್ಹಡಾಂಕ್ ಸನ್ಮಾನ್ ಕೆಲೆಂ. ಪ್ರಾರ್ಥನ್ ನೃತ್ಯ್ ಸಾಂ ಆನ್ನ್ ಕೊವೆಂತಾಚ್ಯಾ ಭುಗ್ರ್ಯಾಂ ಥಾವ್ನ್, ಫಿರ್ಗಜಿಚ್ಯಾ ಭುಗ್ರ್ಯಾಂ, ಯುವಜಣಾಂ ಆನಿ ವ್ಹಡಾಂ ಥಾವ್ನ್ ನೃತ್ಯ್, ನಾಟಕ್ ಆನಿ ಇತರ್ ಮನೋರಂಜನ್ ಕಾರ್ಯೆಂ ಆಸ್ಲೆಂ. ಹೌಜಿ ಹೌಜಿ ಖೆಳ್ ಚಲ್ಲ್ಲೊ. ವಿವಿಧ್ ಸ್ಪಧ್ರ್ಯಾಂನಿ ವಿಜೇತ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಬಹುಮಾನ್ ವಾಟ್ಲೆಂ. ಕ್ಲೀಟಾ ಹಿಣೆಂ ಕಾರ್ಯೆಂ ನಿರ್ವಹಣ್ ಕೆಲೆಂ. ಆನಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಮೊಲಿನ್ ಧನ್ಯವಾದ್ ಪಾಟಯ್ಲೆಂ. ಜೆವ್ಣಾ ಸವೆಂ ಫಿರ್ಗಜ್ ದಿಸಾಚೆಂ ಕಾರ್ಯೆಂ ಸಂಪ್ಲೆಂ.

Comments powered by CComment

Home | AboutNews | Contact | Sitemap

Copyright ©2014 www.dioceseofmangalore.com. Powered by eCreators

Contact Us

Bishop's House,
Kodialbail,
Mangalore - 575 003
Phone: +91 824 2440524 (4 lines) 2447933, 2420517
Fax 91-824-2444035

E-Mail: [email protected]