ಸಗ್ಳ್ಯಾ ಸಂಸಾರಾರ್ ಕೊರೊನಾ ವೈರಸ್ ಪಿಡೆ ವಿಶಿಂ ಆಕಾಂತ್-ಖಂತ್ ಆಸಾ. ಏಕ್ ದಿಯೆಸೆಜ್ ಕಶಿ ಆಮಾ ಸರ್ವಾಂಚಿ ಭಲಾಯ್ಕಿ ಆನಿ ಭದೃತಿ ಆಮ್ಚೊ ಹುಸ್ಕೊ. ಕೊರೊನಾ ಪಿಡೆ ಥಾವ್ನ್ ರಾಕ್ಚ್ಯೆ ಉದೆಶಿಂ ವೆಳಾವೆಳಾರ್ ದಿಲ್ಲಿಂ ಸುಚನಾಂ ಮಾಂದುನ್ ಘೆವ್ನ್ ಆಮಿ ಸರ್ಕಾರಾ ಸಂಗಿಂ ಸಹಕಾರ್ ದಿಂವ್ಕ್ ಆಸಾ. ಹ್ಯೆ ಬಾಬ್ತಿನ್ ಮಾರ್ಚ್ 17ವೆರ್ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿನ್ ದಿಲ್ಲ್ಯೆ ಹುಕ್ಮೆಕ್ ಆಧಾರುನ್ ಮಂಗ್ಳುರ್ಚ್ಯೆ ದಿಯೆಸೆಜಿಂತ್ 2020 ಮಾರ್ಚ್ 31 ಪರ್ಯಾಂತ್ ಪಾಳಿಜೆ ಜಾಲ್ಲೆ ಥೊಡೆ ಹಿಶಾರೆ ದಿತಾಂ.

  • ಹ್ಯೆ ಪಿಡೆಂತ್ಲಿಂ ಆಮ್ಕಾಂ ದೇವ್ ರಾಕುಂ ಮ್ಹಣ್ ಮಾಗ್ಯಾಂ. ಪೂಣ್ ಆತಾಂ ಧಾರ್ಮಿಕ್ ಜಮಾತಿ, ಸಾಮೂಹಿಕ್ ಮಾಗ್ಣಿಂ ಆನಿ ಭಾವಾಡ್ತ್ ಸಂಭ್ರಮ್ಚ್ಯಾ ರಿತಿಂನಿ ಬದ್ಲಾವಣ್ ಹಾಡ್ಚಿ ಪಡ್ತಲಿ.
  • ಸದಾಂಚಿಂ ತಶೆಂ ಆಯ್ತಾರಾಚಿಂ ಮಿಸಾಂ ರಾವಯ್ಲ್ಯಾಂತ್. 2020 ಮಾರ್ಚ್ 31 ಪರ್ಯಾಂತ್ ಆಯ್ತಾರಾಚ್ಯಾ ಮಿಸಾಚ್ಯಾ ಕಾಯ್ದ್ಯಾ ಥಾವ್ನ್ ಭಾವಾಡ್ತ್ಯಾಂಕ್ ಸುಟ್ಕಾ ದಿಲ್ಯಾ. ಯಾಜಕ್ ಖಾಸ್ಗೆನ್ ಮಿಸಾಂ ಭೆಟಯ್ತಲೆ, ಲೊಕಾಚ್ಯಾ ಇರಾದ್ಯಾಂ ಖಾತಿರ್, ಪಿಡೆ ಥಾವ್ನ್ ಸುಟ್ಕಾ ಮೆಳ್ಚ್ಯೆ ಖಾತಿರ್ ಮಾಗ್ತಲೆ.
  • ಇಗರ್ಜೊ ಉಗ್ತ್ಯೊ ಆಸ್ತಲ್ಯೊ. ಖಾಸ್ಗಿ ಮಾಗ್ಣೆಂ, ಧ್ಯಾನ್, ತೇರ್ಸ್, ಸಾಕ್ರಾಮೆಂತಾಚಿ ಭೆಟ್ ಆನಿ ಖಾಸ್ಗಿ ಆರಾಧನಾ ಖಾತಿರ್ ಭಾವಾಡ್ತ್ಯಾಂನಿ ಹೊ ಅವ್ಕಾಸ್ ವಾಪ್ರುನ್ ಸೊಮ್ಯಾ ಸಂಗಿಂ ಅತ್ಮಿಕ್ ಎಕ್ತಾರ್ ಜೊಡ್ಯೆತ್.
  • ಭಲಾಯ್ಕೆಚ್ಯಾ ಕಾರಣಾಂಕ್ ಲಾಗುನ್ ಇಗರ್ಜಾಂಕ್ ಜಮ್ಯಾಂನಿ ಯೆಂವ್ಚೆಂ ವಾ ಜಮ್ಚೆಂ, ಎಕಾಮೆಕಾ ಮಧೆಂ ಜೊಕ್ತೊ ಅಂತರ್ ರಾಕನಾ ಆಸ್ಚೆಂ ಆಡಾಯ್ಲಾಂ. ಫಿರ್ಗಜ್ ವಿಗಾರಾಂನಿ ವಾ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಘೆತ್ಲಲ್ಯಾ ಮನ್ಶಾಂನಿ ಹೆಂ ಪಳೆಂವ್ಚಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಘೆಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್. ಖೊಂಕ್ಲಿ, ತಾಪ್, ಶೆಳ್ ಅಸಲಿಂ ಪಿಡೆಚಿಂ ಲಕ್ಷಣಾಂ ಆಸ್ಲಲ್ಯಾಂನಿ ಘರಾಚ್ ರಾಂವ್ಚೆಂ.
  • ಸಾಮೂಹಿಕ್ ರೆತಿರೊ, ಖುರ್ಸಾ ವಾಟ್, ಸಾಮೂಹಿಕ್ ಪ್ರಾಚಿತಾಚಿ ರೀತ್, ಸಾಮೂಹಿಕ್ ಭಕ್ತಿಪಣಾಂ, ನವೆನಾಂ, ಶಿಬಿರಾಂ, ವಾಡ್ಯಾಂನಿ ಜಮಾತಿ, ಇಗರ್ಜೆ ಸಾಲಾಂಚೊ ವಾಪರ್ ಸದ್ದ್ಯಾಕ್ ಆಡ್ವಾರ್ಲಾಂ.
  • ಕುಟ್ಮಾಂನಿ ಮರ್ಣಾಂ ಜಾಲಿಂ ತೆದ್ನಾಂ ಮರ್ಣಾಚಿ ರೀತ್ ಭೊವ್ ಲಾಗ್ಶಿಲ್ಯಾಂ ಸಂಗಿಂ ಭೊವ್ ಸಾದಿ ಆಸುಂ. ಮರ್ಣಾಚಿಂ ಮಿಸಾಂ ಸದ್ದ್ಯಾಕ್ ಪಾಟಿಂ ಘಾಲ್ಚಿಂ.
  • `ಕುಟಮ್ ಘರಾವಿ ಪವಿತ್ರ್ ಸಭಾ' ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ನವ್ಯಾನ್ ಸಮ್ಜುನ್  ಘೆoವ್ಕ್ ಯಿ ಹೊ ಏಕ್ ಅವ್ಕಾಸ್ ಮ್ಹಣ್ ಲೆಕ್ಚೆಂ ಬರೆಂ. ಕುಟ್ಮಾಂನಿ ಮಾಗ್ಣೆಂ, ವಾಂಜೆಲಾಚೆಂ ಆನಿ ಭಕ್ತಿಕ್ ವಾಚಪ್, ತೇರ್ಸ್, ಇಂಟರ್‍ನೆಟ್‍ ಟಿವಿರ್ ಮೀಸ್ - ಅಸಲ್ಯಾ ಸಂಗ್ತಿಂಕ್ ಚಡ್ ವೇಳ್ ದಿವ್ನ್, ಆಪಾಪ್ಣಾಂ ಖಾತಿರ್, ಹೆರಾಂ ಖಾತಿರ್ ಆನಿ ಚಡ್ ಕರುನ್ ಕೊರೊನಾ ವೈರಸ್ ಪಿಡೆಸ್ತಾಂ ಖಾತಿರ್ ಮಾಗ್ಚೆಂ.

ಆಮ್ಕಾಂ ಸಾಂಗಾತಾ ಮೆಳುನ್ ಮಾಗುಂಕ್ ಆನಿ ಚಡ್ ಕರುನ್ ಎವ್ಕರಿಸ್ತ್ ಭೆಟೊಂವ್ಕ್ ಆತಾಂ ಆಡ್ಕಳ್ ಜಾಲ್ಯಾ ದೆಕುನ್ ಖುಬ್ ಬೆಜಾರ್ ದಿಸ್ತಾ ಆನಿ ದುಖ್ ಭೊಗ್ತಾ. ತರ್‍ಯಿ ಆಮಿ ಸೊಮ್ಯಾಕ್ ಉಲೊ ಮಾರ್ಯಾಂ ಆನಿ ತಾಚ್ಯೆ ಥಂಯ್ ಆಮ್ಚೊ ಭಾವಾಡ್ತ್ ಥಿರ್ ಕರ್ಯಾಂ. ಆಮಿ ಮಾಯಾಮೊಗಾಚ್ಯಾ ಕರ್ನ್ಯಾoನಿ ಜಿವಾಳುಂ ಆನಿ ಪರ್ಜಳುಂ. ತುಮ್ಚ್ಯೆ ಖಾತಿರ್ ಮ್ಹಜೆಂ ಮಾಗ್ಣೆಂ ಆಸಾ.

+ಪೀಟರ್ ಪಾವ್ಲ್ ಸಲ್ದಾನ್ಹಾ
ಮಂಗ್ಳುರ್ಚೊ ಬಿಸ್ಪ್

18.3.2020
ಬಿಸ್ಪಾಚೊ ನಿವಾಸ್

 

 

Home | AboutNews | Contact | Sitemap

Copyright ©2014 www.dioceseofmangalore.com. Powered by eCreators

Contact Us

Bishop's House,
Kodialbail,
Mangalore - 575 003
Phone: 2440524; 2440525; 8277937782

E-Mail: [email protected]