social (4) social (1) social (5) social (2) social (3)

social (4)

 

ಸಾಮಾಜಿಕ್ ಸಂಪರ್ಕ್ ಆಯೋಗ್ ಆನಿ ಕೆನರಾ ಸಂಪರ್ಕ್ ಕೆಂದ್ರ್
ಮಂಗ್ಳುರ್ ದಿಯೆಸೆಜ್

ನತಾಲಾಂ ಫೆಸ್ತ್-2021 ಸಂದರ್ಭಿ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್ತಾ

ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾಚೆಂ
ಬಂಧುತ್ವ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್
ಮಟ್ವೊ ವಿಡಿಯೊ ಸ್ಪರ್ಧೊ

ತುಮ್ಚಾ ಸೆಜಾರ್ಚ್ಯಾ ವಾ ಗಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಹೆರ್ ಧರ್ಮಾಂಚ್ಯಾ ಭಾಂವ್ಡಾಂ ಸಂಗಿಂ ನತಾಲಾಂ ಫೆಸ್ತಾಚೊ ಸಂದೇಶ್ ಆನಿ ಸಂತೊಸ್ ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾ ಬರಾಬರ್ ವಾಂಟುನ್ ಘೆಂವ್ಚ್ಯೊ ಘಡಿಯೊ, ವಿಡಿಯೊ-ಚಿತ್ರೀಕರಣ್ ಕರ್ನ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಧಾಡಾ ಆನಿ ಆಕರ್ಶಿಕ್ ಇನಾಮಾಂ ಆಪ್ಣಾಯಾ.

ನಿಯಮಾಂ:

1. ಹೊ ಕುಟ್ಮಾಕ್ ಸೀಮಿತ್ ಜಾಲ್ಲೊ ಸ್ಪರ್ಧೊ. ಎಕಾ ಕುಟ್ಮಾನ್ ಕಿತ್ಲ್ಯೊಯ್ ವಿಡಿಯೊ ಧಾಡುಂ ಯೆತಾತ್. ಪೂಣ್ ವಿವಿಧತಾಯ್ ಗರ್ಜೆಚಿ. ಚಡ್ತಿಕ್ ಧಾಡ್ತಾತ್ ತರ್ ನಾಂವ್ ಆನಿ ಮೊಬಾಯ್ಲ್ ಸಂಕೊ ವೆಗ್ಳೊಚ್ಚ್ ಆಸುಂಕ್ ಜಾಯ್

2. ಹ್ಯಾ ಸ್ಪರ್ದ್ಯಾಂತ್ ಫಿರ್ಗಜೆ ಹಂತಾರ್, ವಾಡ್ಯಾ ಹಂತಾರ್ ಆನಿ ಸಂಘಟನಾ ಹಂತಾರ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಬಂಧುತ್ವ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಆಚರಣಾಚ್ಯೊ ವಿಡಿಯೊ ಸ್ಪರ್ಧ್ಯಾಕ್ ಘೆನಾಂವ್.

3. ವಿಡಿಯೊ ಕರ್ತಾನಾ ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾಚಿಂ ತೆಗಾಂ ವಾ ಚಡ್ ಸಾಂದೆ ಆಸುಂಕ್ ಜಾಯ್. ಹೆರ್ ಧರ್ಮಾಂಚಿಂ ಕಿತ್ಲಿಂಯ್ ಆಸುಂಯೆತಾತ್.

4. ತುಮ್ಚ್ಯಾ ವಿಡಿಯೊಂತ್ ಹೆರ್ ಧರ್ಮಾಚ್ಯಾ ಘರಾಂಕ್ ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾ ಸಾಂಗಾತಾ ಭೆಟ್ ದಿವ್ನ್ ಮಾಗ್ಣೆಂ ಕರ್ಚೆಂ, ಕೇಕ್ ವಾಂಟ್ಚಿ ವಾ ಕುಸ್ವಾರ್ ದಿಂವ್ಚೊ ವಾ ತಾಂಕಾಂ ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಘರಾ ಆಪೊವ್ನ್ ಜೆವಣ್ ಕರ್ಚೆಂ ವಾ ಇತರ್ ಖಂಯ್ಚಿಯ್ ರೀತ್ ವಾಪರ್ನ್ ನತಾಲಾಂ ಫೆಸ್ತಾಚೊ ಸಂದೇಶ್ ಆನಿ ಸಂತೊಸ್ ವಾಂಟುನ್ ಘೆಂವ್ಚ್ಯೊ ಘಡಿಯೊ ಆಸುಂಕ್ ಜಾಯ್.

5. ವಿಡಿಯೊ ಮಟ್ವೊ ಆಸುನ್ 90 ಸೆಕುಂಡಾಂಕ್ ಮಿಕ್ವುಂಕ್ ನಜೊ.

6. ವಿಡಿಯೊ ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಮೊಬಾಯ್ಲಾಂನಿ ಕರ್ತಾತ್ ತರ್ ತುಮ್ಚೆಂ ಮೊಬಾಯ್ಲ್ ಆಡ್ ಧರ್ನ್ ಚಿತ್ರಿಕರಣ್ ಕರಾ. ಸಾರ್ಕೊ ಉಜ್ವಾಡ್ ಆಸ್ಚೆ ಪರಿಂ ಪಳೆಯಾ. ಕರ್ಕಶ್ ಆವಾಜ್ ಆಡಾಯಾ.

7. ವಿಡಿಯೊ ಧಾಡುಂಕ್ ನಿಮಾಣಿ ತಾರಿಕ್ 30 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2021, ರಾತಿಂ 9.00 ವರಾಂ ಭಿತರ್ ಪಾವಿತ್ ಜಾಯ್ಜೆ.

8. ತುಮ್ಚೊ ವಿಡಿಯೊ ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಗೂಗಲ್ ಡ್ರೈವಾಕ್ ಆಪ್ಲೋಡ್ ಕರ್ನ್ ಲಿಂಕ್ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ಕ್ ಇಮೇಲ್ ಕರಾ ವಾ ಟೆಲೆಗ್ರಾಮ್ ಆ್ಯಪಾಚೆರ್ 8277937790 ನಂಬ್ರಾಕ್ ಧಾಡಾ.

9. ಇಮೇಲ್ ರ್ತಾನಾ ತುಮ್ಚೆಂ ಸಾರ್ಕೆಂ ನಾಂವ್, ವಿಳಾಸ್, ಫಿರ್ಗಜ್ ಆನಿ ಫೋನ್ ನಂಬರ್ ಬರಯಾ.

10. ತುಮ್ಚ್ಯಾ ವಿಡಿಯೊಂತ್ ಆಸ್ಚಿ ವಿವಿಧತಾಯ್, ಸೃಜನ್ಶೀಲತಾ, ಸಂತೊಸ್ ಆನಿ ಜಿನೊಸ್ ಹಾಚ್ಯೆ ವಯ್ರ್ ವರೊವ್ಣಿ ಜಾತಲಿ.

ಚಡ್ತಿಕ್ ವಿವರಾಕ್ 8277937790 ವಾಟ್ಸಾಪ್ ಕರಾ.


Contact Us

social (4) social (1) social (5) social (2) social (3) social (3)

 

Home | AboutNews | Contact | Sitemap

Copyright ©2021 www.dioceseofmangalore.com. Powered by eCreators

Bishop's House,
Kodialbail,
Mangalore - 575 003
Phone: 2440524; 2440525; 8277937782

E-Mail: [email protected]