Rules -ನಿಯಮಾಂ

 1. ಮಂಗ್ಳುರ್ ದಿಯೆಸೆಜಿಂತ್ಲ್ಯಾ0 ಆನಿ ಭಾಯ್ಲ್ಯಾಂ ಸರ್ವ್ ಕ್ರಿಸ್ತಿ ಕುಟ್ಮಾಂಕ್ ಭಾಗ್ ಘೆಂವ್ಕ್ ಆವ್ಕಾಸ್ ಆಸಾ.
 2. ವಿಡಿಯೊ 15 ಸೆಕುಂಡಾಕ್ ಮಿಕ್ವುಂಕ್ ನಜೊ.
 3. ವಿಡಿಯೊಂತ್ 60 ವರ್ಸಾಂ ವಯ್ಲಾ÷್ಯ ಮಾಲ್ಘಡ್ಯಾಂಕ್ ವಾ ಆಜ್ಯಾ ಆಜಿಯೆಕ್ ತುಮ್ಚೊ ಮೋಗ್ ಪಾಟಂವ್ಚೆ ಖಂಯ್ಚೆಯ್ ಏಕ್ ದೃಶ್ಶ್ ಚಿತ್ರಿಕರಣ್ ಕರ‍್ಚೆಂ.
 4. ವಿಡಿಯೊಂತ್ ಆಜೊ ವಾ ಆಜಿ, ಆವಯ್ ವಾ ಬಾಪುಯ್ ಆನಿ ಭುರ್ಗಿಂ ಆಸಾಜೆ. (3 ಸಂತತಿ).
 5. ವಿಡಿಯೊಂತ್ ಕಸಲೀಯ್ ಭಾಸ್ ವಾಪರ‍್ಯೆತಾ. ನಟನ್, ನೃತ್ಯ್, ಗಾಯನ್ ಅಸ್ಯೆತಾ.
 6. ವಿಡಿಯೊ ಕಾಡ್ತಾನಾ ತುಮ್ಚೆಂ ಮೊಬಾಯ್ಲ್ ಆಡ್ ಧರ‍್ನ್ (Horizontal) ಚಿತ್ರಿಕರಣ್ ಕರ‍್ಚೆಂ. 1920 x 1080-pixel resolution ಆಸಾಜೆ. Selfie Mode ವಾಪರ‍್ಯೆತಾ.
 7. ವಿಡಿಯೊ Editing ಕರುಂಕ್ ಆಡ್ವರ‍್ಲಾಂ. Trim ಕರ‍್ಯೆತಾ.
 8. Augmented Reality (AR), Voice Over ವಾ background music ಆಡ್ವರ‍್ಲಾಂ.
 9. ವಿಡಿಯೊ ಗಾತ್ರ್ 10 MB ಭಿತರ್.
 10. ವಿಡಿಯೊ ಧಾಡುಂಕ್ ನಿಮಾಣಿ ತಾರಿಕ್ 22.07.2021 (ರಾತಿಂ 8.00 ವರಾಂ)
 11. ಪಯ್ಲೆಂ, ದುಸ್ರೆಂ ಆನಿ ತಿಸ್ರೆಂ ಬಹುಮಾನ್ ಆನಿ 10 ಭುಜ್ವಣೆಚಿಂ ಇನಾಮಾಂ ಆಸ್ತಲಿಂ
 12. ವಿಡಿಯೊ ಧಾಡ್ತಾನಾ ಪುರ್ತೆಂ ನಾಂವ್, ವಾಡೊ, ಫಿರ್ಗಜ್, ವಿಳಾಸ್, ಆನಿ ಮೊಬಾಯ್ಲ್ ಸಂಕೊ ಸಾರ‍್ಕೆಂ ಬರಂವ್ಚೆ.
 13. ವರವ್ಣೆಕ್ ವಿಶಯ್: ನೈಸರ್ಗಿಕತಾ (Naturality), ಮಾಲ್ಘಡ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ತೊಂಡಾರ್ ಹಾಸೊ ಹಾಡ್ಚೆಂ ಪ್ರಯತ್ನ್, ಅಜೊ-ಅಜಿಯಾಂಚ್ಯಾ ದಿಸಾಚೊ ಉದ್ದೇಶ್ ಜ್ಯಾರಿ ಕರುಂಕ್ ದಿಲ್ಲೊ ಸಂದೇಶ್.

 

 

Home | AboutNews | Contact | Sitemap

Copyright ©2014 www.dioceseofmangalore.com. Powered by eCreators

Contact Us

Bishop's House,
Kodialbail,
Mangalore - 575 003
Phone: +91 824 2440524 (4 lines) 2447933, 2420517
Fax 91-824-2444035

E-Mail: [email protected]