ಮಂಗ್ಳುರ್ ದಿಯೆಸಿಜೆಂತ್ 2019ವೆಂ ವರಸ್ ಯುವಜಣಾಂಕ್ ಸಮರ್ಪಿಲ್ಲೆ ಜಾವ್ನ್ ಆಸಾ. ಹ್ಯಾ ನಿಮ್ತಿಂ ಮೂಡ್ಬಿದ್ರಿ ಗಂಟಾಲ್ಕಟ್ಟೆಂತ್ ಫೆಭ್ರೆರ್ 3 ತಾರಿಕೆರ್ ಆಯ್ತಾರಾ ಸಾಕಾಳಿಂಚ್ಯಾ ಮಿಸಾಚ್ಯಾ ಸುರ್ವೆರ್ ಯುವಜಣಾಂಚ್ಯಾ ವರ್ಸಾಚೆ ಉಗ್ತಾವಣ್ ಕಾರ್ಯೆಂ ಚಲವ್ನ್ ವೆಲೆಂ.

ಸಯ್ರೆ ಯಾಜಕ್ ಮಾ|ರೋಹನ್ ಡಾಯಸ್ ಬಾಪಾನಿಂ ಹ್ಯಾ ವರ್ಸಾಚೆ ಸಾಂಕೇತಿಕ್ ರಿತಿನ್ ಉಗ್ತಾವಣ್ ಕೆಲೆಂ, ವಿಗಾರ್ ಮಾ|ಜೇಸುದಾಸ್ ಬಾಪಾನಿಂ ಸಾಂಗಾತ್ ದಿಲೊ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ಪ್ರಸಂಗಾಂತ್ ಮಾ|ರೋಹನ್ ಬಾಪಾನಿಂ ಯುವಜಣಾಂಕ್ ಸರ್ವ್ ಬರೆಂ ಮಾಗ್ಲೆಂ ಆನಿ ಆರಾಧನಾ ವೆಳಾರ್ ತಾಂಚೆಂ ಖಾತಿರ್ ವಿಶೇಸ್ ರಿತಿನ್ ಮಾಗ್ಲೆಂ.

Comments powered by CComment

Home | AboutNews | Contact | Sitemap

Copyright ©2014 www.dioceseofmangalore.com. Powered by eCreators

Contact Us

Bishop's House,
Kodialbail,
Mangalore - 575 003
Phone: +91 824 2440524( 4 lines) 2447933, 2420517
Fax 91-824-2444035

E-Mail: [email protected]