ಗಂಟಾಲ್ಕಟ್ಟೆ ಫಿರ್ಗಜೆಂತ್ ದಸೆಂಬರ್ 31, 2018 ಮರಿ ದೇವ್ ಮಾತಾ ಫೆಸ್ತ್ ಆಚರಣ್ ಆನಿ 2019 ನವೆಂ ವರ್ಸಾಚಾ ದಿಸಾಕ್ ಮಿಸಾಚೆ ಬಲಿದಾನ್ ಭೆಟಯ್ಲೆಂ. ಮಿಸಾಕ್ ಪ್ರಧಾನ್ ಯಾಜಾಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಮಾ| ಬಾ| ಮನೋಹರ್ ಡಿ’ಸೋಜ ಹಾಜರ್ ಆಸೊನ್, ಫಿರ್ಗಜ್ ವಿಗಾರ್ ಮಾ| ಬಾ| ಜೆಸುದಾಸ್ ಡಿ’ಕೋಸ್ತಾ ಹಾಣಿಂ ಸಹ ಭೆಟವ್ಣಿ ಕೆಲಿ.

ಪ್ರಸಂಗಾಂತ್ ಬಾಪ್ ಮನೋಹರ್ ಹಾಣಿಂ ‘ಜಶೆಂ ಆಂಕ್ವಾರ್ ಮರಿ ಆಮ್ಕಾಂ ಪ್ರೇರಣ್ ತಶೆಂ ಆಮ್ಚಾ ಆವಯ್ಕ್ ಆಮಿ ಪ್ರೇರಣ್ ಜಾವ್ನ್ ಘೆವ್ಯಾಂ ಆನಿ ಮುಕ್ಲೆಂ ನವೆಂ ವರಸ್ ಮಾಯಾಮೊಗಾನ್ ಆನಿ ಎಕ್ವೊಟಾನ್ ಭರ್ಲೆಲೆಂ ಜಾಂವ್ ಮ್ಹಣ್ ಮಾಗ್ಯಾಂ’ ಮ್ಹಣ್ ಉಲೊ ದಿಲೊ.

ಮಿಸಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಮಾ| ಮನೋಹರ್ ಬಾಪಾನಿಂ ಸಕ್ರಾಮೆಂತಾಚೆಂ ಆರಾಧಾನ್ ಚಲವ್ನ್ ವ್ಹೆಲೆಂ ಆನಿ 2018ವ್ಯಾ ವರ್ಸಾ ದೆವಾನ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಸರ್ವ್ ಉಪ್ಕಾರಾಂಕ್ ಅರ್ಗಾಂ ದಿಲಿಂ. ಅಕೇರಿಕ್ ಫಿರ್ಗಜ್ ಐ.ಸಿ.ವೈ.ಯಂ. ಘಟಕಾಚಾ ತರ್ಫೆನ್ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್ಲೆಲ್ಯಾ ಗರ್ದಾನಾಚಾ ಗೊಟ್ಯಾಚಾ ಸ್ಫರ್ಧ್ಯಾಂತ್ ವಿಜೇತ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಬಹುಮಾನಾ ವಾಂಟ್ಲಿಂ.

Add comment


Security code
Refresh

Home | AboutNews | Contact | Sitemap

Copyright ©2014 www.dioceseofmangalore.com. Powered by eCreators

Contact Us

Bishop's House,
Kodialbail,
Mangalore - 575 003
Phone: +91 824 2440524( 4 lines) 2447933, 2420517
Fax 91-824-2444035

E-Mail: [email protected]