ಸಪ್ತೆಂಬರ್ 14 : ಐ.ಸಿ.ವೈ.ಎಮ್ ತಣ್ಣೀರುಬಾವಿ ಘಟಕಾಚಾ ಸಾಂಧ್ಯಾನಿಂ ಮೋಂತಿ ಸಾಯ್ಬಿಣಿಚ್ಯಾ ಫೆಸ್ತಾ ದಿಸಾ ಸಾಂಜೆರ್ " ಫೆಸ್ತಾ ಸಾಂಜ್" ಆಚರಣ್ ಕೆಲೋಂ. ಮಿಸಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಐ.ಸಿ.ವೈ.ಎಮ್ ಸಾಂಧ್ಯಾನಿಂ ಕೋಬು ವಾಂಟುಂಕ್ , ವೋರ್ನ್ ವಾಂಟುಂಕ್ ಆನಿ ತಶೆಂಚ್ ಪುರ್ಶಾವಾಂ ವೆಳಾರ್ ಆಪ್ಲೋ ಸಹಕಾರ್ ದಿಲಾಂ.

ಹ್ಯಾ ದಿಸಾಚಾ ಸಾಂಜೆಚ್ಯಾ ಕಾರ್ಯಕ್ ವಿಗಾರ್ ಮಾನಾಧಿಕ್ ಬಾಪ್ ಫಾ.ಆಲ್ಬನ್ ರೋಡ್ರಿಗಸ್, ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ್ ಶ್ರೀಮಾನ್. ಫೆಲಿಕ್ಸ್ ಡಿಸೋಜ , ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಶ್ರೀಮತಿ . ಸರಿತಾ ಡಿಸೋಜ ಹಾಜರ್ ಆಸ್ಲೆ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ಲ್ಹಾನಾಂ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಧರ್ನ್ ಪ್ರಾಯ್ವಂತಾ ಪರ್ಯಾಂತ್ ವಿವಿಧ್ ಖೆಳ್ ಚಲವ್ನ್ ವ್ಹೆಲೆಂ. ಹೆಂ ಸರ್ವ್ ಖೆಳ್ ಅಖೇರ್ ಜಾತಚ್ ' ಮೋಡ್ಕಿ ಫುಟೋಂವ್ಚಿ' ತಶೆಂಚ್ ' , ಟ್ರೇಷರ್ ಹಂಟ್' ಖೆಳ್ ಆಸಾ ಕೆಲ್ಲೆಂ. ವ್ಹಡಾಂ ಉರ್ಭೆಂತ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಫಿರ್ಗಜೆಚ್ಯಾ ಲೋಕಾಂನಿ ಹ್ಯಾ ಕಾರ್ಯಂತ್ ಭಾಗ್ ಘೆತ್ಲೋ.

Comments powered by CComment

Home | AboutNews | Contact | Sitemap

Copyright ©2014 www.dioceseofmangalore.com. Powered by eCreators

Contact Us

Bishop's House,
Kodialbail,
Mangalore - 575 003
Phone: +91 824 2440524( 4 lines) 2447933, 2420517
Fax 91-824-2444035

E-Mail: [email protected]