March 25 : 2019 ಮಾರ್ಚ್ 24 ತಾರಿಕೆರ್ ರುಜಾಯ್ ಯುವಜಣಾಂನಿ ತೊಕ್ಕೊಟ್ಟು ಆಸ್ಚ್ಯಾ “ಪಶ್ಚಿಮ್ ರಿಹ್ಯಾಬ್” ಆಸ್ರ್ಯಾಕ್ ಭೆಟ್ ದಿಲೆಂ. ಪ್ರಾಯ್ವಂತಾ ಖಾತಿರ್ ಥೊಡೆ ಖೆಳ್ ಆನಿ ಮನೋರಂಜನ್ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್ಲೆಂ. ತಾಂಚೆ ಲಾಗಿಂ ಉಲೊವ್ನ್ ತಾಂಕಾಂ ಬರೆಂ ಮಾಗ್ಲೆಂ. ಮಾ|ಬಾ| ಫ್ಲೇವಿಯನ್ ಲೋಬೊ ಹಾಣಿಂ ಯುವಜಣಾಂಕ್ ಸಾಂಗಾತ್ ದಿಲೊ. ಪ್ರಾಚಿತ್ ಕಾಳಾಚೆಂ ದಾನ್ ಜಾವ್ನ್ ಥೊಡ್ಯೊ ವಸ್ತು ಆನಿ ಆಯ್ವಜ್ ಕಾಣಿಕ್ ಜಾವ್ನ್ ದಿಲೊ.

Comments powered by CComment

Home | AboutNews | Contact | Sitemap

Copyright ©2014 www.dioceseofmangalore.com. Powered by eCreators

Contact Us

Bishop's House,
Kodialbail,
Mangalore - 575 003
Phone: +91 824 2440524( 4 lines) 2447933, 2420517
Fax 91-824-2444035

E-Mail: [email protected]