Dec 26 : 2018 ದಶಂಬರ್ 22 ತಾರಿಕೆರ್ ರುಜಾಯ್ ಫಿರ್ಗಜಿಚ್ಯಾ ವೆಲ್ಲಂಕಣಿ ವಾಡ್ಯಾಂತ್, ಬೆಂಗರೆ ಬಂದುತ್ವ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ವಿವಿಧ್ ಧರ್ಮಾಚೊ ಲೋಕ್ ಕಾರ್ಯಾಕ್ ಹಾಜರ್ ಆಸ್ಲೊ. ಮುಖೆಲ್ ಸಯ್ರೆ ಜಾವ್ನ್ ಮಾ|ಬಾ| ಆಲ್ಬನ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್, ಕಾರ್ಪರೇಟರ್ ಮೀರಾ ಕರ್ಕೆರಾ, ಅಬ್ದುಲ್ ಸಮದ್ ಸಾಮಾಜಿಕ್ ಕಾರ್ಯಕರ್ತ್, ಕಾಥೆದ್ರಾಲಾಚೊ ರೆಕ್ಟರ್ ಮಾ|ಬಾ| ಜೆ. ಬಿ ಕ್ರಾಸ್ತಾ ಹೆರ್ ಯಾಜಕ್, ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ್, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ವಾಡ್ಯಾಚಿ ಗುರ್ಕಾರ್ನ್ ಆನಿ ಮಾನಾಚೆ ಸಯ್ರೆ ಹಾಜರ್ ಆಸ್ಲೆ. ರುಜಾಯ್ ಇಸ್ಕೊಲ್, ಸಾಂ ಆನ್ನ್ ಕೊವೆಂತಾಚಿ ಭುರ್ಗಿಂ ಆನಿ ಧರ್ಮ್ ಭಯ್ಣಿ, ಆರ್ . ವೈ. ಎಮ್ ಸಾಂದೆ ಹಾಣಿಂ ಮನೋರಂಜನ್ ಕಾರ್ಯೆಂ ಆಸಾ ಕೆಲ್ಲೆಂ. ಕಾರ್ಯಾಂತ್ ಸುಮಾರ್ 200 ಜಣಾಂನಿ ಭಾಗ್ ಘೆತ್ಲೊ.

Comments powered by CComment

Home | AboutNews | Contact | Sitemap

Copyright ©2014 www.dioceseofmangalore.com. Powered by eCreators

Contact Us

Bishop's House,
Kodialbail,
Mangalore - 575 003
Phone: +91 824 2440524( 4 lines) 2447933, 2420517
Fax 91-824-2444035

E-Mail: [email protected]